Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

307 Solicitude de informe social para o recoñecemento da situación de dependencia e elaboración do PIA

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 2651193

Procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a Autonomía e Atención á Dependencia que se orienta á consecución dunha mellor calidade de vida e autonomía persoal, nun marco de efectiva igualdade de oportunidades, de acordo cos seguintes obxectivos:

a) Facilitar unha existencia autónoma no seu medio habitual, todo o tempo que desexe e sexa posible.

b) Proporcionar un trato digno en todos os ámbitos da súa vida persoal, familiar e social, facilitando a súa incorporación activa na vida da comunidade.

Modelo de solicitude debidamente cuberto
DNI da persoa solicitante e, no seu caso, DNI da persoa representante legal, xunto coa acreditación da dita representación e a sinatura de ambos

Volver
Rexistro electrónico