headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

518 Solicitude de permiso de vertedura

Tramitación do procedemento para o outorgamento de autorización que permita verter augas non domésticas á rede municipal de saneamento ou sumidoiros públicos e ás súas instalacións complementarias e colectores, fixando as prescricións ás que deben someterse as verteduras de augas residuais a esa rede.

Todas as edificacións, industrias ou explotacións actuais e futuras, tanto de natureza publica como privada, con independencia do seu uso e da coexistencia de diferentes usos nas mesmas, que efectúen verteduras de augas residuais directas e indirectas de natureza industrial ás conducións de saneamento e colectores que se integren ou vertan na rede pública do Concello de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

1.-Modelo de solicitude anexo IV, que inclúedeclaración responsable de que non se verte ningunha substancia das catalogadas como prohibidas nin se excedan as concentracións máximas permitidas para aquelas que se especifican no capitulo 3º do Titulo II do Regulamento, asinada polo titular ou representante da persoa física ou xurídica que solicita a vertedura.

2.- Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante.

3.- Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representación expresa para este acto, se procede.

4.- Xustificante do ingreso da autoliquidación da taxa por análises e informes de verteduras.

5.- Documentación acreditativa da referencia catastral.

6.- Licenza de primeira ocupación/ licenza de apertura.

7.— Memoria explicativa do proceso industrial, con diagramas de fluxo, que inclúa:

a. Materias primas e auxiliares ou produtos semielaborados, caudais e usos, que se descarguen.

b. Descrición dos procesos e operacións causantes das verteduras, réximee característicasdas verteduras resultantes (característicasprevias a calquera pretratamento).

c. Descrición dos pretratamentos adoptados, alcance e efectividade prevista dos mesmos. Condutos e tramos da rede de sumidoiros onde conecta ou pretende conectar.

d. Verteduras finais ao sumidoiro, para cada conduto de evacuación, descrición do réxime de vertedura, volume e caudal, épocase horarios de vertedura.

e.Composiciónfinal da vertedura cos resultados das análises de posta en marcha realizados no seu caso.

f. Dispositivos de seguridade adoptados para prever accidentes nos elementos de almacenamento de materias primas ou produtos elaborados líquidossusceptibles de ser vertidos a rede de sumidoiros.

g. Enumeración dos residuos xerados, tanto no proceso de produción como no pretratamento da vertedura, asícomo a documentaciónque acredite unha correcta xestióndos mesmos.

h. Planos de situación.Planos de rede interior de recollida e instalaciónsde pretratamento. Planos de detalle das obras de conexión, dos pozos de mostras e dos dispositivos de seguridade.

i. Todos aqueles datos precisos para a determinacióne as característicasda vertedura industrial e do sumidoiro de conexión.

  • Regulamento do uso e verteduras á rede municipal de saneamento de Pontevedra, aprobado polo Pleno do Concello de Pontevedra en data 20/04/2007 (BOP núm. 91, do 10/05/2007), e modificado en data 28/09/2017 (BOP núm. 195 do 10/10/2017).
  • Ordenanza fiscal 17 reguladora da taxa pola prestación do servizo de xestión da rede de sumidoiro, de 14de decembro de 2011 (BOP núm. 243, do 21/12/2011), modificada polo Pleno o 09/12/2013(BOP núm. 239, do 13/12/2013) ou a vixente en cada momento.
  • Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
  • Decreto 141/2012, do 21 de xuño, polo que se aproba o Regulamento marco do servizo público de saneamento e depuración de augas residuais de Galicia.
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
  • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Volver
Rexistro electrónico