Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver

285 Solicitude de participación no proceso selectivo para a formación dunha lista de substitución coa categoría de inspector para a habilitación de funcións de superior categoría propias dos postos de inspector que se atopen circunstancialmente vacantes na Policía Local do Concello de Pontevedra

alertaDende : 11/08/2022 - Ata : 22/08/2022
alertaCódigo SIA: 2896125

Convocatoria para a creación de unha lista de substitución coa categoría de inspector para a habilitación de funcións de superior categoría propias dos postos de inspector que se atopen circunstancialmente vacantes na Policía Local do Concello de Pontevedra.

Para poder participar no proceso selectivo deberase presentar a seguinte documentación:

  • Copia simple DNI.

  • Estar en posesión da titulación esixida para a categoría dun posto do grupo A, subgrupo A2 ou estar en condición de obtela na data de terminación do prazo de presentación de instancias, segundo o disposto na base 2.b) das bases reguladoras da convocatoria.

  • Xustificación dos méritos alegados de acordo coa base 3ª das bases reguladoras da convocatoria.

Todas aquelas persoas que desexen participar no proceso de selección e que cumpran os requisitos establecidos nas correspondentes bases reguladoras da convocatoria.


Volver