headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

905 Solicitude de instalación de veladores (mesas e cadeiras)

Solicitude de instalación de veladores ( mesas e cadeiras ) na vía pública ou en zonas privadas ao aire libre
Aquelas persoas físicas ou xurídicas que dispoñan dun título administrativo habilitante para exercer unha actividade de hostelaría.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa Rúa don Filiberto (terceiro andar do Teatro Principal) 986100185
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de disciplina urbanística, medio ambiental e policía administrativa De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Fotocopia do dni do solicitante e escritura de constitución da sociedade, de ser o caso.

  • Título administrativo habilitante para o exercizo da actividade no local.

  • Plano de situación do local.

  • Fotografías da totalidade da fronte da fachada do local.

  • Esbozo detallado ( acotado ) da superficie que se pretende ocupar.

  • Esbozo do deseño dos veladores e demáis elementos que se queren instalar, de xeito que se aprece que non interfiren o acceso a portais de inmobles, ou impidan a visión de escaparates. A maires recollerá a perspectiva que van a ofrecer dende o fronte oposto da vía pública ou parque. Neste esbozo figurará a descrición e número de veladores a instalar.

Nota.- Para a instalación de veladores no Centro Histórico atenderase ao disposto no Plan especial de protección reforma interior e conservación do conxunto histórico-artístico (PEPRICA), que no seu art. 50.13 establece que “as mesas e cadeiras harmonizarán co ambiente do conxunto sendo obrigatoria a utilización de veladores de mármore con pé ou pés de ferro fundido e cadeiras deste material, autorizándose tamén mesas e cadeiras de madeira ou outros materiais acordes. Queda prohibida a utilización de veladores de plástico e as pérgolas e antucas en cores vivas; así como a colocación de propaganda publicitaria nos veladores”

A instalación de veladores na vía pública, esixirá a previa concesión/autorización por parte da Administración outorgante, así como o aboamento da taxa establecida na ordenanza fiscal.

Pode descargar o modelo de informe editable premendo no seguinte enlace:

  • Artigo 41 b) da Lei 9/2013, de 19 de decembro do emprendemento e a competitividade económica de Galicia

  • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

    Normativa municipal:


Volver
Rexistro electrónico