Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1401 Reclamación de responsabilidade patrimonial

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1854719

Reclamación dos danos sufridos nos bens e dereitos dos particulares como consecuencia do funcionamento anormal ou normal dos servizos públicos, salvo casos de forza maior. O dano alegado será efectivo, avaliable economicamente e individualizado en relación a unha persoa ou grupo de persoas.

Conforme ao artigo 66 da Lei 39/2015, deberá conter:

  • Nome e apelidos do interesado e, no seu caso, da persoa que o represente, debendo acreditar dita representación conforme ao artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de Outubro. Identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación. Adicionalmente, os interesados poderán achegar a súa dirección de correo electrónico e/ou dispositivo electrónico co fin de que as Administracións Públicas avísenlles do envío ou posta a disposición da notificación mediante o procedemento 181 desta sede.
  • Feitos, razóns e petición en que se concrete, con toda claridade, a solicitude
  • Lugar e data
  • Firma do solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio
  • Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe e o seu correspondente código de identificación.

Ademais do anterior, conforme ao artigo 67, deberá conter:

  • Danos e prexuízos.
  • Relación de causalidade entre as lesións e o funcionamento do servizo público.
  • Avaliación económica da responsabilidade patrimonial. Momento en que o dano efectivamente produciuse.
  • Irá acompañado de cantas alegacións, documentos e informacións estímense oportunos, e da proposición de proba

Adicionalmente, debera presentar:

  • Número de conta bancaria con IBAN.

Persoas físicas e xurídicas, públicas ou privadas


Volver
Rexistro electrónico