headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

1401 Reclamación de responsabilidade patrimonial

Reclamación dos danos sufridos nos bens e dereitos dos particulares como consecuencia do funcionamento anormal ou normal dos servizos públicos, salvo casos de forza maior. O dano alegado será efectivo, avaliable economicamente e individualizado en relación a unha persoa ou grupo de persoas.

Persoas físicas e xurídicas, públicas ou privadas

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de patrimonio Don Filiberto, s/n 3º 986804300 ext 7270 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de patrimonio Don Filiberto, s/n 3º 986804300 ext 7270
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de patrimonio De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Conforme ao artigo 66 da Lei 39/2015, deberá conter:

 • Nome e apelidos do interesado e, no seu caso, da persoa que o represente, debendo acreditar dita representación conforme ao artigo 5 da Lei 39/2015, do 1 de Outubro. Identificación do medio electrónico, ou na súa falta, lugar físico en que desexa que se practique a notificación. Adicionalmente, os interesados poderán achegar a súa dirección de correo electrónico e/ou dispositivo electrónico co fin de que as Administracións Públicas avísenlles do envío ou posta a disposición da notificación mediante o procedemento 181 desta sede.
 • Feitos, razóns e petición en que se concrete, con toda claridade, a solicitude
 • Lugar e data
 • Firma do solicitante ou acreditación da autenticidade da súa vontade expresada por calquera medio
 • Órgano, centro ou unidade administrativa á que se dirixe e o seu correspondente código de identificación.

Ademais do anterior, conforme ao artigo 67, deberá conter:

 • Danos e prexuízos.
 • Relación de causalidade entre as lesións e o funcionamento do servizo público.
 • Avaliación económica da responsabilidade patrimonial. Momento en que o dano efectivamente produciuse.
 • Irá acompañado de cantas alegacións, documentos e informacións estímense oportunos, e da proposición de proba

Adicionalmente, debera presentar:

 • Número de conta bancaria con IBAN.

Prazo: no prazo dun ano desde que tiveron lugar os feitos ou desde a curación ou determinación do alcance das secuelas. Transcorrido ese prazo, o dereito para reclamar está prescrito e a reclamación presentada será desestimada por ese motivo.

¿Que recursos poden presentarse contra a resolución expresa da reclamación?

 1. Recurso de Reposición potestativo, previo ao contencioso-administrativo, ante o mesmo organo que ditou a resolución obxecto de recurso, no prazo dun mes para partir do día seguinte á data en que reciba a notificación da resolución expresa. O prazo máximo para ditar e notificar a resolución do recurso de reposición é dun mes.

 2. Recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo, no prazo de dous meses a partir do día seguinte á data en que reciba a notificación da resolución expresa.

Con todo, en caso de presentar o recurso de reposición, non se poderá interpoñer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produciu a súa desestimación por silencio administrativo.

¿Que recursos poden presentarse contra a desestimación por silencio da reclamación?

 1. Recurso de reposición potestativo, previo ao contencioso-administrativo, ante o mesmo órgano que ditou a resolución obxecto de recurso, en calquera momento para partir do día seguinte á data en que se considere que se produciu o silencio administrativo.

 2. Recurso contencioso-administrativo ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo en calquera momento para partir do día seguinte á data en que se considere que se produciu o silencio administrativo.

¿Que documentación debe presentarse xunto coa reclamación?

Os reclamantes poderán acompañar os elementos que estimen convenientes para precisar ou completar os termos da solicitude, presentando cantas alegacións, documentos e informacións estímense oportunos, así como os medios de proba que que poidan servir para acreditar os danos reclamados, tales como facturas, declaracións de testemuñas, informes médicos, atestados policiais ou outros análogos.

¿Cal é o prazo para resolver as reclamacións de responsabilidade patrimonial?

O prazo para resolver as reclamacións presentadas é de 6 meses desde a súa presentación no rexistro do órgano competente.Transcorrido o prazo sen que se notificou a resolución do procedemento, a reclamación enténdese desestimada por silencio administrativo.

Devandito prazo poderá interromperse como consecuencia da solicitude de informes preceptivos ou da práctica dun período extraordinario de proba.

Producido o silencio administrativo, poderá esperarse á notificación da resolución do procedemento ou presentar recurso administrativo contra o silencio.

 • Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas (LPAC).
 • Lei 40/2015 do 1 de outubro de réxime xurídico do sector público (LRJSP).

Volver
Rexistro electrónico