Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

133 Suxestión ou queixa sobre o funcionamento dos servizos municipais

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1853361
Procedemento para a presentación de reclamacións e suxestións polos veciños

1) Considéranse suxestións aquelas iniciativas plantexadas polos veciños, en senso amplo, orientadas a mellora-los servizos do Concello, e das entidades dependentes do mesmo, tanto no ámbito organizativo como no funcional.

2) Considéranse reclamacións as queixas presentadas polos veciños, en senso amplo, polas que se pon en coñecemento do Concello as deficiencias e o mal funcionamento dos servizos municipais.

As reclamacións e suxestións deberán de referirse a actividades ou servizos de competencia municipal e non serán admitidas a trámite as suxestións e reclamacións por non ter tal consideración:

a) As presentadas de forma anónima, ou sen acreditar a verdadeira identidade de quen as presenta.

b) As solicitudes de información.

c) As comunicacións de incidencias ou accións sucedidas nun tempo e lugar determinado.

d) As incidencias, partes, informes, etc. efectuados polos propios servizos municipais.

e) As reclamacións do persoal do Concello respecto a súa particular relación de servizo coa Administración Municipal.

f) Os recursos administrativos contra actos municipais.

g) As alegacións plantexadas durante o período de información pública en determinados procedementos.

h) As solicitudes dos interesados que pretendan o recoñecemento dun particular e concreto dereito.

3) As reclamacións e suxestións non terán en ningún caso a cualificación de solicitudes en demanda de dereitos subxectivos, nin de recurso ordinario e a súa presentación non interromperá os prazos establecidos para resolver un determinado procedemento.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

1) Terán dereito a plantexar suxestións e reclamacións tódolos veciños e as persoas físicas vinculadas co Concello a través de relacións tributarias de carácter periódico, así como aquelas persoas xurídicas que teñan un establecemento permanente no termo municipal.

2) Tamén estarán lexitimados para presentar reclamacións as persoas físicas ou xurídicas, non residentes no Concello, que teñan interese lexítimo en procedementos administrativos relacionados co obxecto da reclamación.


Volver
Rexistro electrónico