Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

833-834 Declaración tributaria de ocupación de dominio público

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848047

Este procedemento responde á obriga de presentar ante o concello a correspondente declaración que conteña baixas definitivas, cambios de titularidade ou diminucións nos elementos tributarios vinculados a ocupacións de demanio público, e que sexan imprescindibles para practicar a liquidación procedente como consecuencia das ditas ocupacións dos terreos de uso público.

Os tributos afectados pola obrigatoriedade desta declaración son as taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial de terreos de uso público con:

-Postos e barracas

-Mesas e cadeiras

-Valados, puntais, materiais de construción, etc

-Apertura de zanxas, prospeccións e gabias

-Ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública

-Quioscos

-Entradas de vehículos por beirarrúas, así como reservas de vía pública para aparcamento ou carga e descarga.

Lembre que:

- A alta inicial ou modificación á alza dos elementos tributarios require da presentación dunha autoliquidación que non pode realizarse a través deste procedemento.

- O prazo para a presentación destas declaracións é de 5 días naturais dende que se produza a alteración declarada.

- Formulario debidamente cuberto.

- Copia do NIF do declarante, e se actúa por medio de representante, copia do NIF deste e documento que acredite a representación.


Volver
Rexistro electrónico