Volver
Rexistro electrónico

630 Procedemento para a licenza ou renovación para a tenza de animais considerados pontencialmente perigosos e/ou inscrición de animais no Rexistro Municipal de animais considerados potencialmente perigosos

En cada Concello existirá un Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos clasificado por especies, no que necesariamente constarán, polo menos, os datos persoais do posuidor, lugar habitual de residencia deste, especificando se o animal está destinado a convivir con seres humanos ou se pola contra ten finalidades distintas como a garda, protección ou outra que se indique.

A tenza de calquera animal clasificado como potencialmente perigoso requirirá a previa obtención dunha licenza administrativa, que será outorgada polo Concello de residencia do solicitante.

A licenza para a tenza de animais potencialmente perigosos terá un período de validez de cinco anos podendo ser renovada por períodos sucesivos da mesma duración.

Os propietarios e posuidores de animais potencialmente perigosos e titulares de licenzas para a tenza de animais potencialmente perigosos.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Sección de servizos compartidos Michelena, 30 andar 0 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Documentación a achegar para a obtención ou renovación da licenza:

 • En caso de non autorizar ao Concello, deberá achegar o certificado de non ter antecedentes penais; co obxecto de acreditar que non foi condenado por delitos de homicidio, lesións, torturas, contra a liberdade ou contra a integridade moral, a liberdade sexual e a saúde pública, asociación con banda armada ou de narcotráfico, así como non estar privado por resolución xudicial do dereito á tenza de animais potencialmente perigosos. (Lugar de obtención do certificado: Xerencia Territorial do Ministerio de Xustiza – teléfono de información: 981246231- ou a través da Subdelegación do Goberno en Pontevedra).
 • Certificado de non ter sido sancionado por infraccións graves ou moi graves da Lei 50/1999, do 23 de decembro, con algunhas das sancións accesorias das previstas no artigo 13.3. (Lugar de obtención do certificado: Delegacións territoriais da Xunta de Galicia).
 • Certificado de capacidade física e aptitude psicolóxica do titular do animal potencialmente perigoso
 • expedido por centro de recoñecemento debidamente autorizado.
 • Copia do DNI.
 • Fotografía tamaño carné.

Documentación a achegar para a inscrición dun animal no Rexistro municipal:

 • Xustificación da subscrición e formalización para cada animal dun seguro de responsabilidade civil, a nome do solicitante, onde se especifique claramente que cada animal ten unha cobertura mínima de 125.000€. Este seguro deberase renovar anualmente. Acreditarase mediante a presentación de fotocopia da póliza de seguros ou certificado acreditativo da compañía de seguros correspondente e fotocopia do recibo de pagamento do ano en curso.
 • Certificado veterinario de castración ou esterilización, de se-lo caso.


Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

 • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
 • Lei 50/1999, de 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos.
 • Real decreto 287/2002, de 22 de marzo de desenvolvemento da Lei 50/1999.
 • Lei 4/2017, do 3 de outubro, de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia

Volver
Rexistro electrónico