Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

860 Solicitude de aprazamento/fraccionamento

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1848279

Tramitación das solicitudes de aprazamento ou fraccionamento de débedas mantidas coa facenda municipal

- Acreditación da titularidade da conta bancaria.

- Documento e/ou xustificantes da motivación que se alega e que considera oportunos en apoio do pedimento.

- Compromiso formal e irrevogable da entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca de formalizar o aval ou certificado de seguro de caución para o caso en que se conceda o fraccionamento ou aprazamento solicitado.

- Plan de pagos.

- Garantía que se ofrece conforme ao disposto no artigo 82 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria.

Importe: a garantía deberá cubrir o importe da débeda en período voluntario máis os xuros de mora que xere o aprazamento máis un 25 por cento da suma de ambas as dúas cantidades.

Modalidade: esixirase aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución.

Dispensa: non se esixirá garantía para o aprazamento ou fraccionamento de débedas en período voluntario de pago cuxa contía (na data da solicitude) non exceda de 6.000,00€.

- No caso de solicitar dispensa de garantía, alegaranse os motivos e achegarase ademais a seguinte documentación:

                  -Declaración responsable e xustificación documental manifestando carecer de bens ou non posuír outros que os ofrecidos en garantía.

                  -Xustificación documental da imposibilidade de obter aval de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca ou certificado de seguro de caución, na que consten as xestións efectuadas para a súa obtención.

                  -Balance e conta de resultados dos tres últimos anos e informe de auditoría, se existe, no caso de empresarios ou profesionais obrigados por lei a levar contabilidade.

                  -Plan de viabilidade e calquera outra información que xustifique a posibilidade de cumprir o aprazamento ou fraccionamento solicitado.Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico