headerheader-400header-800
Volver

136 Procedemento para a confirmación de estranxeiros

A partires da Proposta de formación do CERE para as eleccións ao Parlamento Europeo de xuño de 2009 e actualización conxunta dos Padróns municipais, e atendendo ás observacións dos representantes locais para a extensión do procedemento, o Consello de Empadroamento, na súa reunión de 27 de xuño de 2008, informou favorablemente a proposta de ampliación da realización de comprobacións periódicas da continuidade da residencia a todos os cidadáns extranxeiros que no están obrigados a renovar a súa inscrición padroal cada dous anos.

Cidadáns da Unión Europea e dos Estados parte no Acordo sobre o Espacio Económico Europeo, así coma os que, sen pertencer a estes países, teñen tarxeta de residencia de réxime comunitario (por ser familiares de comunitarios) e aqueles que teñen autorización de residencia permanente

PRESENCIALMENTE

Nas oficinas de rexistro, na dirección e horario que se indica abaixo, no apartado chamado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Tramitación Sección de servizos compartidos Praza da Verdura s/n 986804300 EXT 7200 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00 Ver detalle
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Praza da Verdura s/n 986804300 EXT 7200
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Praza da Verdura s/n 986804300 Ext 7220
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
  • Solicitude de confirmación da inscrición padroal.
  • Fotocopia do documento de identificación (tarxeta residencia ou pasaporte) e certificado do Número de identificación de estranxeiro.
Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:
  • Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
  • Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime local.
  • Real Decreto 1690/1986, de 11 de xullo, polo que se aproba o regulamento de poboación e demarcación das entidades locais.

Volver