headerheader-400header-800
Volver

Solicitude de emisión de certificados relacionados co Servizo de Persoal

Procedemento para a emisión de certificados, documentos de constancia relativos a feitos e datos recollidos na documentación que obra no Servizo de Persoal e que os solicitantes poden facer valer ante outras administracións ou organismos públicos ou ben en relacións xurídico-privadas.

Xeralmente, os certificados a emitir son os seguintes:

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN/SUPERACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS

CERTIFICADO DE SERVIZOS PRESTADOS

CERTIFICADO DE SERVIZOS MODELO OFICIAL (ANEXO RD 1982)

CERTIFICADOS DE FUNCIÓNS REALIZADAS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO DE SER EMPREGADO PÚBLICO

Todos aqueles (empregados públicos municipais, cidadáns ou entidades públicas) que solicitan a certificación de feitos ou datos que obran no Servizo de Persoal.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de persoal De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
  • Solicitude achegada pola persoa interesada (ou representante) na que se debe concretar o tipo de certificado a expedir e os datos cuxa certificación se solicita
  • Documento acreditativo do aboamento íntegro da taxa municipal pola emisión de certificados establecida na ordenanza fiscal municipal
  • Artigos 204 e 205 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).

Volver