headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

157 Aceptación da oferta de nomeamento de persoal funcionario interino ou contratación laboral temporal

Procedemento para levar a efecto nomeamentos de persoal funcionario interino ou para contratar persoal laboral con carácter temporal con cargo aos membros das listas de reserva aprobadas tras a celebración dos oportunos procesos selectivos.

A forma de notificar a oferta, os prazos de aceptación ou renuncia así como as súas consecuencias, recóllense para cada caso nas bases reguladoras do proceso selectivo en virtude do cal se dita a mesma resolución de aprobación de lista de reserva.

Todos aqueles aspirantes que, tras superar o correspondente proceso selectivo, formen parte das listas de reserva da categoría profesional de que se trate e que teñan vixencia no momento de efectuar a oferta de nomeamento interino ou a contratación laboral temporal.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de persoal De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

-Escrito de aceptación da oferta de nomeamento interino ou de contratación laboral temporal (modelo 157)

Achegarase a documentación que se lle requira polo Servizo de Persoal, que con carácter xeral é a seguinte:

  • DNI
  • Título esixido nas bases do proceso selectivo celebrado para formar parte da lista de reserva, ou do xustificante de ter aboados os dereitos para a súa expedición.
  • Declaración xurada de non estar separado mediante expediente disciplinario do servizo de calquera das Administracións Públicas, nin estar inhabilitado para o exercicio de funcións públicas por sentencia firme.
  • Cartilla de afiliación á Seguridade Social.
  • Datos bancarios para a percepción de haberes
  • Impreso de datos para a práctica de retencións do IRPF (modelo 145)
  • Certificado médico acreditativo de non padecer enfermidade ou defecto físico que imposibilite o normal exercicio dos servizos a realizar
  • Autorización, no caso de nomeamento ou contratación para postos cuxas función impliquen contacto habitual con menores, para que o Concello de Pontevedra poida recadar información do Rexistro central de delitos sexuais, a través da Plataforma de intermediación de datos (en cumprimento do artigo 3.5l a LO 1/1996, do 15 de xaneiro, de protección do menor, modificado pola Lei 26/2015, do 28 de xullo, de modificación do sistema de protección da infancia e da adolescencia).Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

- Resolución pola que se crea a lista de reserva na que se fundamenta o nomeamento ou a contratación, na que se determinan as regras básicas de funcionamento da correspondente lista de reserva (práctica das ofertas de nomeamento ou contratación, prazos e consecuencias da aceptación e renuncia de ofertas, así como a vixencia temporal da propia lista de reserva).

-Bases reguladoras do proceso selectivo en virtude do que se aprobou a lista de reserva de que se trate.

- Real decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto básico do empregado público (TRLEBEP).

- Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia (LEP de Galicia).

- Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei do estatuto dos traballadores (ET) e demais normativa laboral reguladora dos diferentes tipos de contratos laborais temporais.


Volver
Rexistro electrónico