Identificación na sede
headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

507 Solicitude de información urbanística, consulta urbanística ou determinación de aliñacións e rasantes

alertaTramitable todo o ano
alertaCódigo SIA: 1997750
Tramitación para obter información urbanística, consulta urbanística ou a determinación de aliñamentos e rasantes respecto de un predio.


En todo caso:


  • Solicitude (Mod 507)
  • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
  • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
  • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
  • Certificación catastral descritiva e gráfica da finca obxecto da instancia
  • Plano a escala mínima 1:2000 e planos a escalas 1:100 e 1:200
  • Plano taquimétrico ou topográfico da finca, con indicación da superficie e dos lindes

No caso de CONSULTA URBANÍSTICA: PROPOSTA particular que se somete a estudo, consistente en croquis ou anteproxecto da intervención pretendida, que para o ámbito do PEPRICA, conterá todos os documentos relacionados no artigo 14 do devandito Plan EspecialVolver
Rexistro electrónico