headerheader-400header-800
Volver
Rexistro electrónico

502 Solicitude de outorgamento da licenza urbanística de primeira ocupación das edificacións

Tramitación para o outorgamento de licenza urbanística de primeira ocupación das edificacións

Persoas ou entidades que pretendan a obtención da primeira ocupación dunha edificación sita dentro do termo municipal de Pontevedra.

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electronicamente vostede deberá identificarse previamente na sede mediante o sistema Cl@ve, ou ben mediante o seu usuario e contrasinal (este último só válido para persoas físicas) e acceder á tramitación electrónica desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico".

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios e rexistradores da propiedade e mercantís) unicamente poden comunicalo electronicamente, mediante este procedemento.

PRESENCIALMENTE (só persoas físicas)

Nas oficinas de rexistro, no enderezo e horario que se indican abaixo, no apartado denominado “Oficinas de tramitación e presentación”.

Tipo de oficinas Oficina Enderezo Teléfonos Horario Cita previa
Presentación Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220 De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45 Ver detalle
Tramitación Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) Michelena, 30 andar 0 986804300 Ext 7220
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Rúa dos Ferreiros núm. 28 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Rexistro xeral municipal (Oficina de asistencia en materia de rexistros) De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

En todo caso:

 • Solicitude (Mod 502)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Certificado final da obra asinado polo persoal técnico director e co corresponde visado colexial
 • Declaración de alta/alteración no Catastro Inmobiliario (mod. 902)

Cando proceda:

 • Planos/documentación de estado definitivo das obras asinados por persoal técnico competente co correpondente visado colexial
 • Certificado de illamento acústico elaborado por empresa homologada
 • Fotografías da fachada da edificación
 • Boletín e/ou certificado final da instalación da infraestrutura común de telecomunicacións asinado por persoal técnico competente e no seu caso visado colexialmente
 • Certificado-ditame de seguridade dos elementos exteriores segundo a Ordenanza municipal reguladora, asinado por persoal técnico competente e co visado colexial correspondente
 • Orzamento definitivo das obras executadas
 • Documento acreditativo da anotación no Rexistro da Propiedade da/s condición/s especial/is da licenza de obras imposta/s
 • Documento acreditativo da anotación no Rexistro da Propiedade da indivisibilidade da finca
 • Contratos/compromisos de xestión de residuos de obra

No caso de solicitar simultáneamente a devolución de fianza:

 • copia da/s carta/s de constitución da fianza correspondente
 • indicación expresa do número de conta no caso de fianzas en metálico
 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
 • Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana
 • Lei 8/12, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia
 • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas

Volver
Rexistro electrónico