headerheader-400header-800
Volver

Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por:

Ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo, lugar e prazo.

Data de publicación: 11/10/2021 - 27/12/2021

Categoría: CONCELLO PONTEVEDRA > XESTION TRIBUTARIA - TESOURERIA

Remitido por: ORGANO DE TESOURARIA E XESTIÓN TRIBUTARIA