Identificación na sede
headerheader-400header-800

Acceso a través de Cl@ve

¿Que é Cl@ve?

- Cl@ve é un sistema orientado a unificar e simplificar o acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. O seu obxectivo principal é que a cidadanía se poida identificar ante a Administración mediante claves concertadas (usuario máis contrasinal) e certificados electrónicos (incluído o DNI-e), sen ter que recordar claves diferentes para acceder aos distintos servizos.

Para usar o sistema, só tes que obter previamente a túa credencial electrónica de identificación mediante algún dos procedementos previstos.

Para isto, tes que te rexistrar no sistema, ben de forma presencial, nalgunha das oficinas de rexistro adheridas ao sistema, ben por Internet, cun certificado electrónico recoñecido.

Podes obter máis información premendo no seguiente enlace:

A través de cl@ve podes usar os siguientes sistemas de autenticación:

  • Certificado dixital ou DNI electrónico
  • Clave PIN
  • Clave Permanente

Identificación

Alta novo usuario

Información sobre Protección de Datos Persoais (RXPD 2016/679 e LOPDGDD 3/2018)

  • Responsable do tratamento: CONCELLO DE PONTEVEDRA (P3603800H)
  • Finalidade do tratamento: A xestión da súa solicitude e a tramitación administrativa que no seu caso se poida derivar da mesma
  • Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada (artigo 6.1 a) do RXPD) e o exercicio dos poderes públicos conferidos ao Responsable (artigo 6.1 e) do RXPD)
  • Destinatarios dos datos: As Administracións Públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a xestión da súa solicitude
  • Prazo de conservación: Os datos proporcionados conservaranse durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais do Responsable
  • Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación ou supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado a través da sede electrónica. Máis información na sección: Dereitos sobre Protección de Datos
  • Contacto delegado de protección de datos e información adicional: dpd@pontevedra.eu