www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Regula os procedementos de intervención municipal para habilitar, ou, no seu caso autorizar, o exercizo de actividades e a prestación de servizos así como a execución de determinadas obras menores que pola súa menor entidade e incidencia urbanística e medioambiental, someteranse, respectivamente, á presentación dunha declaración responsable, comunicación previa ou a unha tramitación simplificada. a través de actuacións comunicadas

Data de publicación: 30/10/2012

Categoría: Urbanismo

Tipo: Ordenazas e regulamentos

Documentación:
 1. Descargar
  4,9 MB
Procedementos relacionados:
 1. 501 Solicitude de outorgamento de licenzas urbanísticas de obras
 2. 502 Solicitude de outorgamento da licenza urbanística de primeira ocupación das edificacións
 3. 503A Comunicación do cambio de titularidade da apertura dun establecemento público
 4. 503U Comunicación do cambio de titularidade dunha licenza urbanística
 5. 504 Solicitude de outorgamento de licenza urbanística de parcelamento, división ou segregación dunha finca
 6. 505 Solicitude de outorgamento da conformidade administrativa coa división/innecesaridade de licenza urbanística de parcelamento dunha finca
 7. 507 Solicitude de información urbanística, consulta urbanística ou determinación de aliñacións e rasantes
 8. 508 Solicitude de licenzas de obras e de apertura
 9. 510 Solicitude de licenza de apertura sen obras
 10. 513A Declaración responsable de aperturas comerciais e actividades inocuas
 11. 513ABIS Comunicación previa do inicio de actividade económica e/ou apertura de establecementos comerciais, profesionais ou industriais (sen obras)
 12. 513OABIS Comunicación previa de obras, instalacións e aperturas de establecementos comerciais, profesionais ou industriais
 13. 514L Solicitude de licenzas urbanísticas de obras menores suxeitas ao procedemento simplificado de actuación comunicada
 14. 514VLBIS Comunicación previa de actos de uso do solo e subsolo non suxeitos a licenza municipal