www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Áreas e servizos municipais

Área de presidencia e servizos xerais

 • Gabinete da Alcaldía
 • Asesoría xurídica
 • Tribunal económico-administrativo
 • Servizo de arquivo
 • Servizo de cultura
 • Servizo de normalización lingüística
 • Servizo de informática
 • Servizo de deportes

Secretaría da administración municipal

 • Servizo de persoal
 • Servizo de contratación
 • Servizo de secretaría e asuntos xerais
  • Sección de servizos compartidos
  • Unidade operativa de conserxería
 • Servizo de patrimonio

Secretaría do Pleno

Área económica

 • Intervención xeral municipal
  • Servizo de intervención
 • Órgano de xestión orzamentaria e contabilidade
  • Sección de contabilidade
 • Órgano de tesourería e xestión tributaria
  • Tesourería e recadación
  • Servizo de coordinación tributaria
  • Servizo de inspección tributaria
  • Servizo de xestión tributaria

Dirección xeral de urbanismo e servizos xerais

Área de Urbanismo

 • Servizo de urbanismo, medio ambiente e patrimonio histórico
 • Oficina técnica de licenzas e inspección
 • Servizo de disciplina urbanística, medio ambiente e policía administrativa

Área de benestar social e promoción económica

 • Servizo de benestar social e promoción económica
 • Oficina técnica de benestar social
 • Centro de Información a la Mujer
 • Servicio de Drogodependencias
 • Plan municipal de condutas aditivas. Unidade de día. Prevención.

Área de medio ambiente, proxectos e  obras

 • Oficina técnica de arquitectura e planeamento
 • Oficina técnica de medio ambiente, infraestruturas, enxeñería e servizos
 • Electricidade
 • Parque móbil
 • Parques e xardíns
 • Obras e mantemento
 • Sinalización viaria e semaforización

 Área de protección cidadá

 • Policía local
 • Unidade loxística
 • Unidade operativa
 • Servizo de extinción de incendios

Área de educación e dinamización de servizos

 • Servizo de educación e dinamización de servizos
  • Mercados
  • Oficina xuvenil
  • Unidade operativa de conserxería de centros escolares
  • Cemiterios
Entidades Municipales
Non se atoparon resultados.