www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Áreas e servizos municipais

Secretaria da administración municipal

 • Servizo de Persoal
 • Servizo de Contratación
 • Servizo de Secretaría e Asuntos Xerais
  • Rexistro Municipal
  • Padrón de habitantes
 • Servizo de Patrimonio

Secretaria do Pleno


Área económica

 • Intervención Xeral Municipal
 • Órgano de xestión orzamentaria e contabilidade
 • Órgano de Tesourería e Xestión Tributaria

Dirección xeral de urbanismo e servizos xerais


Área de presidencia e servizos xerais

 • Gabinete da Alcaldía
 • Asesoría Xurídica
 • Tribunal Económico-Administrativo
 • Servizo de Arquivo
 • Servizo de Cultura
 • Servizo de Normalización Lingüística
 • Servizo de Informática

Área de Urbanismo

 • Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico
 • Oficina Técnica de licenzas e inspección
 • Servizo de Disciplina Urbanística,  Medio Ambiente e Policía Administrativa
 • ARI de Estribela

Área de benestar social e educación

 • Servizo de Benestar Social e Educación
 • Oficina Técnica de Benestar Social
 • Oficina Xuvenil
 • Unidade Operativa de Conserxería de Centros Escolares
 • Centro de Información á Muller
 • Servizo de Drogodependencias
 • Plan Municipal de Condutas aditivas. Unidade de Día. Prevención.

Área de medio ambiente, proxectos e  obras

 • Oficina Técnica de Arquitectura e Planeamento
 • Oficina Técnica de Medio Ambiente, Infraestruturas, Enxeñería e Servizos
 • Electricidade
 • Parque Móbil
 • Parques e Xardíns
 • Obras e mantemento
 • Cemiterios
 • Sinalización viaria e semaforización
 • Oficina de Medio Ambiente Natural

 Área de protección cidadá

 • Policía Local
 • Unidade Loxística
 • Unidade Operativa
 • Servizo de Extinción de Incendios

Área de promoción económica

 • Servizo de Promoción Económica
 • Mercados

 

Entidades Municipais