www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Relación de postos de traballo

É o instrumento público de ordenación dos postos de traballo do Concello de Pontevedra, que comprende a denominación dos postos, os grupos de clasificación profesional, os corpos ou escalas, no seu caso, a que estean adscritos, os sistemas de provisión e as retribucións complementarias.