www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Declaracións anuais de bens e actividades

O persoal corporativo e non corporativo deste Concello obrigado a presentar as declaracións sobre causas de posible incompatibilidade e actividades que proporcionen ou podan proporcionar ingresos económicos, e as declaracións sobre bens e dereitos patrimoniais, deberá facelo con ocasión da toma do posesión e do cese, así como presentar unha declaración de varición anual.

Calquera ciudadán que así o estime, poderá presentar solicitude de acceso nos termos do apartado 3 do art. 30 do Regulamento orgánico do Pleno e das súas comisións, que será resolta segundo tal precepto.