Anuncios relativos a procedementos de elaboración e aprobación de normas Estas son as últimas entradas publicadas gl Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa e aproveitamentos especiais constituidos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil 2018-03-06T23:00:00Z 2018-03-06T23:00:00Z 2018-03-06T23:00:00Z Modificación da ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio 2016-02-28T23:00:00Z 2016-02-28T23:00:00Z Anuncio de exposición pública do acordo de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio, adoptado polo Pleno do Concello o 22.02.2016. 2016-02-28T23:00:00Z Anuncio de aprobación inicial do estudo de detalle para a ordenación de volumes e a determinación das condicións estéticas e compositivas dos edificios a construir no rueiro 46A do polígono 1 Modificación puntual PXOU (TAFISA) 2018-04-22T22:00:00Z 2018-04-22T22:00:00Z 2018-04-22T22:00:00Z Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da Ordenanza de regulación integrada do exercicio de actividades e obras, para simplificación administrativa no Concello de Pontevedra 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z Participación no procedemento de elaboración do Regulamento do Servizo de abastecemento de auga potable do Concello de Pontevedra 2017-04-09T22:00:00Z 2017-04-09T22:00:00Z Ao abeiro do disposto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na súa calidade de organización máis representativa potencialmente afectada pola elaboración e futura aprobación do novo Regulamento do servizo de auga potable do Concello de Pontevedra, solicítase a súa opinión, co fin de que, nun prazo de 10 días hábiles poida presentar, a través da páxina web, o parecer da súa organización e as suxestións que estime procedentes, verbo das seguintes cuestións que se desenvolven na copia da consulta que se remite previa á elaboración do proxecto de regulamento: a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación. c) Os obxectivos da norma. d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. Poderá remitir as súas opinións e achegas a través do portal web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal), no formulario habilitado ao efecto e durante o expresado prazo, no que calquera persoa poderá achegar a súas opinións na consulta pública que se efectúa. 2017-04-09T22:00:00Z