Anuncios relativos a procedementos de elaboración e aprobación de normas Estas son as últimas entradas publicadas gl Modificación da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social 2017-12-18T23:00:00Z 2017-12-18T23:00:00Z Modificación da Ordenanza municipal reguladora do procedemento de concesión de prestacións sociais de carácter económico para situacións de emerxencia social 2017-12-18T23:00:00Z Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da Ordenanza reguladora da renda social no Concello de Pontevedra 2017-12-11T23:00:00Z 2017-12-11T23:00:00Z 2017-12-11T23:00:00Z Modificación da ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio 2016-02-28T23:00:00Z 2016-02-28T23:00:00Z Anuncio de exposición pública do acordo de aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora da circulación nas vías urbanas do municipio, adoptado polo Pleno do Concello o 22.02.2016. 2016-02-28T23:00:00Z Aprobación inicial do Estudo de detalle para reaxuste de aliñacións e reurbanización de espazo público con rehabilitación de lavadoiro en Santo Amaro, Mourente 2016-11-29T23:00:00Z 2016-11-29T23:00:00Z 2016-11-29T23:00:00Z Participación dos cidadáns no procedemento de elaboración da Ordenanza de regulación integrada do exercicio de actividades e obras, para simplificación administrativa no Concello de Pontevedra 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z 2017-07-30T22:00:00Z Participación no procedemento de elaboración do Regulamento do Servizo de abastecemento de auga potable do Concello de Pontevedra 2017-04-09T22:00:00Z 2017-04-09T22:00:00Z Ao abeiro do disposto no artigo 133.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, e na súa calidade de organización máis representativa potencialmente afectada pola elaboración e futura aprobación do novo Regulamento do servizo de auga potable do Concello de Pontevedra, solicítase a súa opinión, co fin de que, nun prazo de 10 días hábiles poida presentar, a través da páxina web, o parecer da súa organización e as suxestións que estime procedentes, verbo das seguintes cuestións que se desenvolven na copia da consulta que se remite previa á elaboración do proxecto de regulamento: a) Os problemas que se pretenden solucionar coa iniciativa. b) A necesidade e oportunidade da súa aprobación. c) Os obxectivos da norma. d) As posibles solucións alternativas regulatorias e non regulatorias. Poderá remitir as súas opinións e achegas a través do portal web do Concello de Pontevedra (www.pontevedra.gal), no formulario habilitado ao efecto e durante o expresado prazo, no que calquera persoa poderá achegar a súas opinións na consulta pública que se efectúa. 2017-04-09T22:00:00Z