www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

    Trámites


cat1-thumbnail

Catálogo de procedementos

Relación detallada dos procedementos mais habituais que se tramitan no Concello, indicando os medios a través dos cales se pode relacionar as persoas coa administración municipal

cat2-thumbnail

Formularios de solicitude

Relación dos modelos de solicitude mais empregados

cat3-thumbnail

Facturas electrónicas

Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas

cat4-thumbnail

Verificación de documentos mediante CSV

Comprobe aquí a veracidade de documentos impresos asinados electrónicamente por esta administración municipal