www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com

Data e hora oficial

O artigo 31.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas,  sinala que os rexistros electrónicos rexeranse, a efectos de cómputo dos prazos imputables tanto aos interesados como ás Administracións Públicas, pola data e hora oficial da sede electrónica de acceso, que deberá contar coas medidas de seguridade necesarias para garantir a súa integridade e figurar de xeito accesible e  visible.

Así mesmo, o artigo 6.2 j) do Real Decreto 1671/2009, de 6 de novembro, polo que se desenvolve parcialmente dita Lei, establece que as sedes electrónicas indicarán a data e hora oficial para os efectos previstos no artigo 26.1 da Lei 11/2007.

Para rematar, o artigo 15.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica sinala que a sincronización da data e a hora realizarase co Real Instituto e Observatorio da Armada, de conformidade co previsto sobre a hora legal no Real Decreto 1308/1992, de 23 de outubro.

En cumprimento destas disposicións ofrécese a data e hora oficial da sé electrónica do Concello de Pontevedra:

21/11/2018 13:32:08

Sincronizar