www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

408 Solicitude de subvención. Vivenda (Plan Estatal de Vivenda 2018-2021)

Mediante este impreso normalizado os/as interesados/as poderán solicitar unha subvención co fin de obter as axudas que, en materia de rehabilitación de vivendas, establece o Plan Estatal de Vivenda 2018-2021.

Ás persoassolicitantes que asuman a responsabilidade da execución integral das actuacións: as persoas usuarias legais, como propietarios/as, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de uso, cando as vivendas constitúan o seu domicilio habitual e permanente, así como ás persoas titulares de vivendas desocupadas sempre que a solicitude leve parello o compromiso de ocupalas elas mesmas ou transmitilas ou cedelas a terceiras persoas en arrendamento ou por calquera outro xeito legal admisíbel, sempre que sexa como residencia habitual.

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o impreso ANEXO I Solicitude de subvención. Vivenda, xunto coa seguinte documentación:

 • Copia do NIF ou NIE de todas as persoas propietarias da vivenda.

 • Acreditación da constitución e representación en caso de persoa xurídica

 • No caso de existir máis dunha persoa propietaria, autorización desta a outra persoa propietaria para a xestión, tramitación e cobro da subvención. (ANEXO VII)

 • Documento acreditativa da titularidade da vivenda por parte do/a(s) solicitante(s) ou contrato de alugamento e autorización da persoa propietaria do inmoble para facer a obra, no caso de que o solicite o/a arrendatario/a.

 • Informe de avaliación do edificio segundo o establecido na Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios (IAEd), de ser o caso.

 • Proxecto subscrito por técnico/a competente ou memoria técnica.

 • Orzamento detallado das obras agrupado por capítulos con medicións e prezo. Para o caso de que o importe das obras previstas supere a contía establecida na Lei de contratos do sector público para o contrato menor, deberán achegarse tres orzamentos.

 • ANEXO IV Actuacións e custo subvencionable.

 • Licenza, comunicación previa e/ou autorizacións para a execución das obras ou solicitude das mesmas.

 • Certificado de inicio das obras, só no caso de obras iniciadas con anterioridade á solicitude de subvención.(ANEXO V).

 • No caso de obras de mellora da eficiencia enerxética da vivenda, certificado de eficiencia enerxética.

 • No caso de xustificar ingresos inferiores a 3 veces o IPREM; IRPF da unidade de convivencia ou certificado de facenda.

 • No caso de obras de accesibilidade, certificado de discapacidade dos membros da unidade de convivencia dependentes ou con discapacidade recoñecida.

 • No caso de obras de accesibilidade, documento que permita a comprobación de ser maior de 65 años.

 • De non ter autorizado ao Concello de Pontevedra, volante da unidade de convivencia, de ser o caso.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina técnica de rehabilitación ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 ext 7590 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina técnica de rehabilitación ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 ext 7590
Oficina Horario
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

- Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.

-Real decreto 106/2018, do 9 de marzo, polo que se regula o Plan estatal de vivenda 2018-2021.

- Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

- Regulamento da Lei xeral de subvencións aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo.

- Resolución do 3 de agosto de 2018 pola que se regula o procedemento para participar no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de vivenda 2018-2021, se abre o prazo de presentación de solicitudes e se establecen as bases reguladoras das axudas previstas para este programa.

Normativa municipal:

- Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Pontevedra, aprobada polo Pleno da Corporación Municipal, na sesión que tivo lugar o día 17 de setembro de 2004 (BOP núm. 190 do 30/09/2004).

- Bases de execución dos presupostos e demais normativa de pertinente aplicación.

- Bases reguladoras econvocatoria das axudas árehabilitación de edificios evivendas naÁrea de Rehabilitación Integral donúcleo de Estribela edo Conxunto Histórico de Pontevedra. (BOP núm. 75 do 17/04/2019).


Volver
Rexistro electrónico