www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

409 Solicitude de subvención. Edificio

Subvención co fin de obter as axudas que, en materia de rehabilitación de vivendas, establece o Plan Estatal de Vivenda e Rehabilitación 2013-2016.

Ás persoas usuarias legais, como propierarios/as, os consorcios e entes asociativos de xestión, arrendatarios/as ou titulares dalgún dereito de uso, cando as vivendas constitúan o seu domicilio habitual e permanente ou o seu destino sexa o alugamento.


As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

Cumprimentar segundo as instrucións, e presentar o impreso 409 ANEXO III Vivenda, xunto coa seguinte documentación:

  • Copia do NIF ou NIE de todas as persoas propietarias do inmoble.

  • No caso de existir máis dunha persoa propietaria, autorización desta a outra persoa propietaria para a xestión, tramitación e cobro da subvención (modelo 413 ANEXO VI).

  • Documento acreditativo da titularidade do inmoble ou das vivendas por parte do/a(s) solicitante(s) ou contrato de alugamento xunto coa autorización da persoa propietaria do inmoble para facer a obra, no caso de que solicite a subvención o/a arrendatario/a.

  • Informe de avaliación do edificio (IAEd) segundo o establecido na disposición transitoria segunda, 1c) do Real decreto lexislativo 7/2015 e na Ordenanza municipal reguladora do informe de avaliación dos edificios (IAEd), de ser o caso.

  • Proxecto subscrito por técnico/a competente ou memoria técnica, de ser o caso.

  • Reportaxe fotográfica antes do inicio da obra, tanto do interior como do exterior do inmoble.

  • Orzamento detallado das obras agrupado por capítulos con medicións e prezo. Para o caso de que o importe das obras previstas supere os 50.000€, deberán achegarse tres orzamentos de diferentes provedores.

  • Licenzas, comunicación previa e/ou autorizacións para a execución das obras ou solicitude das mesmas.

  • Certificado de inicio das obras, só no caso de obras iniciadas con anterioridade á solicitude de subvención. (modelo 411 ANEXO IV).

  • Certificado de eficiencia enerxética (CEE) das vivendas nas que se leven a cabo actuacións destinadas á mellora da eficiencia enerxética, estas melloras deberán reflectirse como tal no CEE. Este certificado presentarase no caso de non estar obrigadas a presentar o IAEd.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina técnica de rehabilitación ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 ext 7590 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina técnica de rehabilitación ARI Calle Don Filiberto, 3º 986804300 ext 7590
Oficina Horario
Oficina técnica de rehabilitación ARI De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

-Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións

-Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

-Regulamento da Lei xeral de subvencións aprobado por RD 887/2006, do 21 de xullo

Normativa municipal:


Volver
Rexistro electrónico