www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

205B Xustificación da subvención para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2017/18 (Escolas deportivas municipais 2017/18)

Procedemento de xustificación das subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2017/2018 que promovan as entidades privadas sen ánimo de lucro, atendendo aos criterios de publicidade, concorrencia e obxectividade na concesión.

As entidades deportivas privadas sen ánimo de lucro, validamente constituídas, que teñan o seu domicilio social no municipio de Pontevedra, realicen actividades de interese municipal e se atopen debidamente inscritas no Rexistro Municipal de Asociacións e no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de Galicia.

As federacións deportivas de carácter autonómico, provincial ou local, validamente constituídas, aínda que non estean domiciliadas no municipio de Pontevedra, que realicen actividades de interese municipal dentro do Concello ou en beneficio do mesmo.

As asociacións de nais e pais (ANPA), e as entidades deportivas, dos colexios públicos do rural do municipio de Pontevedra.

Electronicamente

Dende a sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario aportar. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo o botón “rexistro electrónico”.

  • Formularios debidamente cubertos.

  • Memoria detallada da actividade.

  • Xustificación da publicidade xerada pola actividade que acredite a participación do Concello de Pontevedra no financiamento da actividade.


Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de deportes Pavillón municipal de deportes r/ Xoán Manuel Pintos, s/n 986872013 De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de deportes Pavillón municipal de deportes r/ Xoán Manuel Pintos, s/n 986872013
Oficina Horario
Servizo de deportes De luns a venres de 09:00 a 14:00 horas
  • Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Real Decreto 887/2006, de 21 de xullo, polo qu ese aproba o regulamento da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de subvencións.

  • Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

  • Decreto 11/2009, de 8 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

    Normativa municipal


Volver