www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

890 Recurso de reposición contra actos de aplicación e efectividade dos tributos propios do Concello de Pontevedra

O recurso de reposición supón unha vía potestativa de impugnación dos actos de aplicación e efectividade dos tributos propios do Concello de Pontevedra.

Poderá interpoñerse contra as resolucións ditadas polo Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria, con carácter previo á interposición da reclamación económico-administrativa, se é o caso.

Lembre:

- Que para poder impugnar en vía contencioso administrativa só é obrigatorio ter presentado a reclamación económico administrativa. O recurso de reposición sempre é opcional.

- No caso de decidirse a interposición deste recurso, o prazo para facelo será dun mes a contar dende o día seguinte ao da notificación expresa do acto cuxa revisión se solicita ou ao da finalización do prazo de exposición pública do padrón ou matrícula de obrigados ao pago que corresponda.

- Durante ese mesmo prazo dun mes, o interesado poderá solicitar a posta de manifesto do expediente nas dependencias do servizo que o tramitou.

- A simple interposición do recurso nunca suspende a execución do acto recorrido. Para saber como obter este beneficio deberá estarse ás normas de suspensión previstas na Ordenanza xeral de xestión, recadación e inspección.

Aos interesados que o artigo 14 do Texto refundido da lei de facendas locais recoñece como lexitimados para interpoñer o recurso:

- Os suxeitos pasivos e, no seu caso, os responsables dos tributos, así como os obrigados a efectuar o ingreso de que se trate.

- Calquera outra persoa cuxos intereses lexítimos e directos resulten afectados polo acto administrativo de xestión.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no botón "rexistro electrónico"

- Modelo de solicitude debidamente cumprimentado.

- Se solicita unha devolución, documento da entidade financeira na que estea aberta a conta, no que consten os vintecatro díxitos do IBAN e a titularidade/cotitularidade do interesado.

- Copia do NIF do interesado e, no caso de actuar mediante representante, a copia do NIF deste e máis o documento que acredite a representación.

- Calquera documentación (ou copia da mesma) que o interesado considere necesaria para apoiar ou demostrar as súas alegacións.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Inspección tributaria Michelena, 30 2º 986804300 ext 7372 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335
Inspección tributaria Michelena, 30 2º 986804300 ext 7372
Oficina Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Inspección tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico