www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

804 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre bens inmobles

Podr esta vía, pode vostede solicitar a exención ou bonificación no Imposto sobre bens inmobles de atoparse en calquera dos supostos seguintes.

Exencións:

- Centros docentes con concerto educativo.

- Inmobles declarados de interese cultural.

- Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas.


Bonificacións:

- Obras de promoción inmobiliaria.

- Vivenda de protección autonómica.

- Ben rústico de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.

- Familia numerosa.

Persoas/organismos que cumpran os requisitos sinalados na normativa de aplicación.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

Exencións:

- Centros docentes con concerto educativo.

1 Acreditación da cualidade de centro concertado

2 Informe de Catastro sobre o valor catastral da superficie afectada á ensinanza concertada


- Inmobles declarados de interese cultural.

1 Xustificación da declaración do inmoble como ben de interese cultural

2 Certificación da inserción no rexistro de bens de interese cultural


- Montes repoboados ou con rexeneración de masas arbóreas

1 Certificación da Dirección Xeral de Montes


Bonificacións:

- Obras de promoción inmobiliaria.

1 Copia da licenza municipal de obras ou do proxecto de urbanización

2 Copia do último recibo do IAE ou certificación da AEAT de que o beneficiario se atopa non suxeito ou exento

3 Copia do título de propiedade do inmoble

4 Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

5 Balance de situación pechado a 31 de decembro do exercicio inmediato anterior

6 Certificado do director técnico das obras visado polo colexio oficial competente que acredite o inicio das mesmas


- Vivenda de protección autonómica.

1 Cédula de cualificación definitiva de vivenda de protección oficial expedida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo

2 Copia do título de propiedade do inmoble

3 Copia do último recibo do IBI ou declaración de alteración de bens

- Ben rústico de cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra.

1 Acreditación de que o ben rústico pertence a cooperativa agraria e de explotación comunitaria da terra


- Familia numerosa.

1 Acreditación da condición e categoría de familia numerosa

2 Acreditación de empadroamento do suxeito pasivoOficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300
Oficina Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico