www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

803 Solicitude de beneficios fiscais rogados imposto sobre actividades económicas

É a solicitude da exención ou bonificación no Imposto sobre actividades económicas se se atopa vostede en calquera dos supostos seguintes.

- Exencións:

a) Entidades sen fins lucrativo ou adicadas ao mecenado

b) Organismos públicos de investigación e establecementos de ensinanza de carácter público ou con concerto educativo

c) As asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de lucro, polas actividades de carácter pedagóxico, científico, asistenciais e de emprego que realicen para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de minusválidos.

- Bonificacións:

a) Suxeitos pasivos que tributen por cada cota municipal e que teñan incrementado o promedio da súa plantilla de traballadores con contrato indefinido durante o período impositivo inmediato anterior ao da aplicación da bonificación, en relación co período anterior a aquel.

Persoas/organismos que cumpran os requisitos sinalados na normativa de aplicación.

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

Exencións:

a) Entidades sen fins lucrativo ou adicadas ao mecenado.

- Copia da declaración censual (modelo 036) ou certificado acreditativo de non estar obrigado á presentación da declaración fiscal

- Certificado do literal de inscrición no Rexistro de Entidades Relixiosas (se é o caso)

b) Organismos públicos de investigación, establecementos de ensinanza públicos ou con concerto educativo

- Certificación da administración correspondente, acreditativa do financiamento da entidade.

c) Asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos e sensoriais, sen ánimo de lucro.

- Certificación do órgano do que dependa, acreditativa da natureza e fins da entidade.

Bonificacións:

a) Por fomento do emprego polo incremento de traballadores con contrato indefinido.

- Certificado da Tesouraría Xeral da Seguridade Social da vida laboral da empresa acreditativo de que o incremento é como mínimo do 10% do cadro de persoal e que o cadro de persoal previo ao incremento era igual ou superior a 6 traballadores

- Fotocopia dos contratos laborais dos traballadores contratados no período impositivo inmediato anterior

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizos de coordinación e xestión tributaria Jofre de Tenorio, 4 baixo 986804300
Oficina Horario
Servizos de coordinación e xestión tributaria De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico