www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Procedemento para a transmisión de licenza de taxi.

As licenzas de taxi son intransmisibles, salvo, entre outros, o seguinte caso:

Cando o cónxuxe viuvo ou os herdeiros lexitimarios e o xubilado non poidan explota-la licenza como actividade única e exclusiva poderán transmitila a favor dos indicados no artigo 12 do Regulamento Nacional.

Titulares de licenzas de taxi e aos seus asalariados.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

 • Solicitude de transmisión asinada polo transmitinte así como manifestación da vontade de aceptación por parte do adquirinte.
 • Fotocopia do DNI e carné de conducir do transmitinte e do adquirinte.
 • Fotocopia compulsada da documentación do vehículo adscrito á licenza.
 • Vida laboral do transmitinte e do adquirinte.
 • Declaración xurada de dedicación exclusiva por parte do adquirinte.
 • Declarar que o vehículo existente continuará non continuará adscrito á licenza despois da transmisión.
 • Certificación de non ter débedas tributarias coa Seguridade Social, “Hacienda” (Estado) e “Facenda” (Xunta de Galicia), tanto do transmitinte como do adquirinte.
 • Declaración xurada de estar ao día nas débedas tributarias coas administracións públicas, tanto do transmitinte como do adquirinte.
 • Declaración xurada de ter satisfeitas as sancións pecuniarias que lles puidesen ser impostas, por resolución administrativa firme derivadas do exercicio da actividade de taxista, tanto do transmitinte como do adquirinte.
 • Declaración xurada de ter ou de non ter máis licenzas de taxi en outros concellos. No caso de ter mais licenzas fotocopia compulsada das devanditas licenzas.
 • Xustificante do pagamento das taxas.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Sección de servizos compartidos Michelena 30, baixo 986804300 EXT 7200
Oficina Horario
Sección de servizos compartidos De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00

Volver