www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

134 Acceso á información

Este Concello, para coñecemento dos cidadáns, publica na súa sede electrónica e/ou no seu sitio Web a información que prevé a Lei de Transparencia, acceso á información e bo goberno (LTBG).

Adicionalmente á información publicada, o cidadán poderá exercer o seu dereito de acceso. Este dereito garante a posibilidade de levar a cabo consultas sobre datos e información pública que só poderá ser limitado nos supostos que contempla a lei.

Para exercer este dereito de acceso poderá presentar a solicitude de información a través desta sede electrónica ou, presencialmente, no rexistro xeral do Concello.


  • Impugnación das resolucións relativas ao acceso do dereito á información.

Contra as resolucións ditadas en materia de acceso á información pública, as persoas interesadas poderán interpoñer, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, consonte ao disposto no artigo 20.5 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e artigo 46.1. da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Se o prefiren, con carácter previo ao recurso contencioso-administrativo, poderán optar por interpoñer unha reclamación perante a Valedora do Pobo, consonte ao disposto no artigo 24.6 da Lei 19/2013 e no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia.

Pode acceder ao Valedor do Pobo a través deste enlace http://www.valedordopobo.gal/es/

Todas as persoas teñen dereito a acceder á información pública, nos termos previstos no artigo 105.b) da Constitución Española

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

Modelo de solicitude de información debidamente cumprimentado.

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:

  • Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo gobern
Información relacionada:

  • Impugnación das resolucións relativas ao acceso do dereito á información.

Contra as resolucións ditadas en materia de acceso á información pública, as persoas interesadas poderán interpoñer, no prazo de dous meses a partir do día seguinte ao da súa notificación, directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Pontevedra, consonte ao disposto no artigo 20.5 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno e artigo 46.1. da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.

Se o prefiren, con carácter previo ao recurso contencioso-administrativo, poderán optar por interpoñer unha reclamación perante a Valedora do Pobo, consonte ao disposto no artigo 24.6 da Lei 19/2013 e no artigo 28 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno de Galicia.

Pode acceder ao Valedor do Pobo a través deste enlace http://www.valedordopobo.gal/es/


Volver
Rexistro electrónico