www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos

Procedemento para o recoñecemento do dereito á devolución de ingresos indebidos iniciado a solicitude do interesado ou de oficio pola administración, nos supostos de pagos duplicados ou excesivos ou por pagos de débedas xa prescritas.

Á persoa obrigada ao pagamento, a cal poderá actuar por medio de representante

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a venres de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder á tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

- Solicitude (Mod 870 Solicitude de devolución de ingresos indebidos)

- Deberá achegar xustificante de pago do recibo ou liquidación da que solicita a devolución, debendo obrar no expediente o documento orixinal, facéndolle entrega, no seu caso, de resgardo conforme entregou dita documentación.

- Se a solicitude ou a documentación presentada tiveran algún defecto, ou non se achegara toda a documentación precisa, concederase ao interesado o prazo de dez días para que emende as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o faga, arquivarase a solicitude sen máis trámites.

- Se a persoa solicitante da devolución é:

a) o suxeito pasivo do tributo: Deberá achegar a documentación acreditativa das manifestacións formuladas polo solicitante da devolución.

b) persoa distinta do suxeito pasivo:

-Xustificante /s de pago.

-Xustificante acreditativo da titularidade da conta bancaria na que, no seu caso, se procederá a efectuar a devolución por transferencia.

-E, no caso de que o pago se fixera mediante tarxeta, achegará xustificante acreditativo da titularidade da tarxeta e núm. da tarxeta coa que se efectúo o pago.

- Nos supostos de falecemento do suxeito pasivo:

-Declaración de herdeiros.

-Certificado de defunción.

-Renuncia, no seu caso, de un ou varios herdeiros a favor de outro/s e copia do NIF de todos eles.

O prazo de presentación desta solicitude será o prazo de prescrición: Prescribirán aos catro anos os dereitos a solicitar e a obter as devolucións de ingresos indebidos. O dereito a solicitalas contarase desde o día seguinte a aquel en que se realizou o ingreso indebido ou desde o día seguinte á finalización do prazo para presentar a autoliquidación se o ingreso indebido se realizou dentro do devandito prazo. O dereito a obtelas contarase dende o día seguinte á data de notificación do acordo onde se recoñeza o dereito a percibir a devolución.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335 De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Tesouraría e recadación Michelena, 30, 2º 986804300 ext 7335
Oficina Horario
Tesouraría e recadación De luns a venres de 8:30 a 13:30 horas. Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 9:00 a 13:00

Pode descargar o modelo de solicitude editable premendo no seguinte enlace:


Volver
Rexistro electrónico