www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Solicitude de emisión de certificados relacionados co Servizo de Persoal

Procedemento para a emisión de certificados, documentos de constancia relativos a feitos e datos recollidos na documentación que obra no Servizo de Persoal e que os solicitantes poden facer valer ante outras administracións ou organismos públicos ou ben en relacións xurídico-privadas.

Xeralmente, os certificados a emitir son os seguintes:

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN/SUPERACIÓN DE PROCESOS SELECTIVOS

CERTIFICADO DE SERVIZOS PRESTADOS

CERTIFICADO DE SERVIZOS MODELO OFICIAL (ANEXO RD 1982)

CERTIFICADOS DE FUNCIÓNS REALIZADAS NA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CERTIFICADO DE SER EMPREGADO PÚBLICO

Todos aqueles (empregados públicos municipais, cidadáns ou entidades públicas) que solicitan a certificación de feitos ou datos que obran no Servizo de Persoal.

A solicitude pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

  • Solicitude achegada pola persoa interesada (ou representante) na que se debe concretar o tipo de certificado a expedir e os datos cuxa certificación se solicita
  • Documento acreditativo do aboamento íntegro da taxa municipal pola emisión de certificados establecida na ordenanza fiscal municipal
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de persoal Michelena, 30 1º 986804300 ext 7070
Oficina Horario
Servizo de persoal De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
  • Artigos 204 e 205 do Real decreto 2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (ROF).

Volver