www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

510 Solicitude de licenza de apertura sen obras

Tramitación para o outorgamento de licenza municipal de apertura de establecemento público e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas nun local, suxeitas a este réxime de intervención municipal previa

Persoas ou entidades que pretendan a apertura dun establecemento público e a celebración de espectáculos públicos e actividades recreativas nun local, suxeitas ao réxime da previa licenza municipal consonte co establecido na lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, e no Decreto 144/2016, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos, sempre que non resulte necesario executar ningún tipo de obra (nin sequera menor) para o seu desenvolvemento, dentro do termo municipal de Pontevedra.

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRONICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

En todo caso:

 • Solicitude (Mod 510) debidamente cuberta

 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante

 • Escritura da sociedade ou documento de constitución e regulación da persoa xurídica de que se trate

 • Documento acreditativo da representación expresa para este acto (se procede)

 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda

 • Escritura de propiedade ou contrato de aluguer do local

 • Proxecto técnico completo asinado por persoal técnico competente e, no seu caso, visado polo colexial correspondente que incluirá memoria da actividade, xustificación da normativa sobre prevención e seguridade en materia de incendios e sobre edificación, prevención e control ambiental que sexan de aplicación.

 • Documento acreditativo da designación por quen solicite a licenza, da persoa que debe asumir a responsabilidade técnica da execución do proxecto e que debe expedir a certificación que acredite a adecuación do establecemento á licenza outorgada, debendo constar o nome, enderezo, titulación e habilitación profesional da persoa designada

 • Plan de emerxencia, plan de autoprotección, memoria de mobilidade ou estudo de avaliación da mobilidade xerada, estudo de impacto acústico e dispositivo de asistencia sanitaria, redactados de conformidade coa normativa vixente, e sempre que os seus contidos non se incorporasen ao anterior proxecto citado

 • Declaración da persoa titular ou organizadora, se é o caso, onde faga constar o compromiso de contratación dos seguros previstos na lei 9/2013, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

 • Documentación requirida pola normativa sobre ruídos, quentamento, contaminación acústica, residuos e vibracións e, en todo caso, a que determine a normativa sobre prevención e control ambiental segundo corresponda en función das características do establecemento e das actividades a desenvolver nel

 • Copia das autorizacións, informes ou rexistros sectoriais que resulten preceptivos

 • Referencia exacta ao título xurídico habilitante que ampare as obras do acondicionamento existente ou a apertura anteriorA persoa solicitante manifesta expresamente e declara, baixo a sua responsabilidade, que non é preciso realizar obras, nin sequera menores, no local.

Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia
 • Decreto 143/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia
 • Real decreto lexislativo 7/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei do solo e rehabilitación urbana
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Decreto 144/2016, do 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos
 • Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas
 • Regulamento de servizos das Corporacións Locais, aprobado polo Decreto de 16 de xuño de 1.955

Normativa municipal


Volver
Rexistro electrónico