www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver
Rexistro electrónico

505 Solicitude de outorgamento da conformidade administrativa coa división/innecesaridade de licenza urbanística de parcelamento dunha finca

Tramitación para o outorgamento da conformidade administrativa coa división de feito dunha finca polo trazado dun vial público ou coa innecesariedade da licenza de parcelamento de finca por se conter a división no correspondente proxecto de compensación ou reparcelación aprobado

Persoas ou entidades que pretendan o acto urbanístico relacionado dentro do termo municipal de Pontevedra.

As personas físicas poderán presentalo:

PRESENCIALMENTE

A solicitude e documentación a achegar pódese presentar en:

Rexistro Xeral

Enderezo: Rúa Michelena 30, baixo

Tel: 986 804 300

Fax: 886 212 843

Horario:

De luns a vernes de 8:30 a 14:30 horas.

Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de luns a venres de 8:30 a 13:45

Tamén se pode presentar nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro

ELECTRÓNICAMENTE

Dende esta sede electrónica pode vostede achegar o documento de solicitude debidamente cuberto xunto coa documentación que sexa necesario achegar de ser o caso. Para presentar a solicitude electrónicamente vostede deberá identificarse previamente na sede (mediante certificado dixital, dnie ou ben mediante o seu usuario e contrasinal) e acceder a tramitación online desta solicitude premendo no boton "rexistro electrónico"

As persoas xurídicas e demais suxeitos recollidos no artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sin personalidad jurídica, profesionales sometidos a colegiación obligatoria, notarios y registradores de la propiedad y mercantiles) únicamente poden comunicalo electrónicamente, mediante este procedemento.

 • Solicitude (Mod 505)
 • Fotocopia do NIF/NIE do/a solicitante e, no seu caso, do/a representante
 • Escritura da sociedade, poder ou documento acreditativo da representacion expresa para este acto (se procede)
 • Xustificante do ingreso da autoliquidacion da taxa que corresponda
 • Documentación xustificativa do proxecto de compensación ou reparcelación aprobado
 • Documentación xustificativa da división de facto polo trazado dun vial público
 • Documentación técnica asinada por persoal técnico competente e, no seu caso, co visado colexial correpondente, na que se inclúan planos da finca matriz e das fincas resultantes coa indicación das súas superficies
 • Documentación acreditativa da titularidade da finca matriz
 • Certificación descritiva e gráfica do Catastro inmobiliario da finca matriz
 • Aliñacións e rasantes concedidas da finca matriz
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500 De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
Oficina Enderezo Teléfonos
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico Churruchaos, baixo 986804300 EXT 7500
Oficina Horario
Servizo de urbanimo, medio ambiente e patrimonio histórico De luns a vernes de 8:30 a 13:30 horas Horario de verán (do 16 de xuño ao 15 de setembro) e nadal (do 23 de decembro ao 6 de xaneiro) de lúns a vernes de 9:00 a 13:00
 • Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e portección do medio rural de Galicia
 • Lei 9/13, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.

Volver
Rexistro electrónico