Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Nomeamento funcionaria interina coa categoría de subalterna 2018-06-19T09:54:46Z 2018-06-19T09:54:46Z Resolución do concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa ao nomeamento dunha funcionaria interina coa categoría de subalterna para cubrir unha vacante na unidade operativa de conserxería de centros escolares 2018-06-19T09:54:46Z ampliacion periodo contratacion laboral subalterno 2018-06-19T09:04:33Z 2018-06-19T09:04:33Z resolución do concelleiro de goberno responsable da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio relativa á ampliación do período inicialmente previsto para a contratación laboral dunha subalterna (Lista B) para a substitución de don Luis Ángel Fernández García durante a duración dunha baixa por incapacidade temporal. 2018-06-19T09:04:33Z Edito resultado do primeiro exercicio do proceso selectivo para técnico auxiliar en xestión de residuos 2018-06-15T11:50:01Z 2018-06-15T11:50:01Z Edito resultado do primeiro exercicio e convocatoria para o segundo do proceso selectivo para técnico auxiliar en xestión de residuos 2018-06-15T11:50:01Z ampliacion vixencia nomeamento interino 2018-06-13T13:00:00Z 2018-06-13T13:00:00Z Resolución do concelleiro de goberno responsable da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio do 12 de xuño de 2018, polo que se procede á ampliación do período de vixencia do nomeamento interino dunha traballadora social adscrita á Oficina Técnica de Benestar Social para a substitución de dona Mª de los Ángeles Torres Calvo durante a duración dunha baixa incapacidade temporal. 2018-06-13T13:00:00Z Información pública obra: "Modificado nº1 autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida" Clave: 12-PO-4200 2018-06-13T07:23:52Z 2018-06-13T07:23:52Z Anuncio da Demarcación de Carreteras do Estado en Galicia de información pública e convocatoria para o levantamento de actas previas á ocupación de bens e dereitos afectados polas obras do Modificado nº1 con adicional do contrato das obras: "Autovía A-57. Tramo: Vilaboa-A Ermida". Os planos parcelarios e relación de interesados e de bens afectados poderanse consultar nas dependencias da Demarcación de Carreteras e nos Concellos de Vilaboa e Pontevedra e ademáis estarán dispoñibles na seguinte dirección electrónica http://mfom.es/participacion-publica. 2018-06-13T07:23:52Z proceso selectivo contratacion laboral asesora lingüistica 2018-06-12T13:00:00Z 2018-06-12T13:00:00Z RESOLUCIÓN DO CONCELLEIRO DE GOBERNO RESPONSABLE DA ÁREA DE PERSOAL, RÉXIME INTEIROR E PATRIMONIO RELATIVA AO NOMEAMENTO DA COMISIÓN DE VALORACIÓN PARA A CELEBRACIÓN DO PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONTRATACIÓN DE INTERINIDADE DUN ASESOR LINGÜÍSTICO PARA A SUBSTITUCIÓN DE DONA CONCEPCIÓN COCHÓN RODRÍGUEZ DURANTE A DURACIÓN DA SÚA BAIXA POR MATERNIDADE. 2018-06-12T13:00:00Z nomeamento funcionario interino 2018-06-12T13:00:00Z 2018-06-12T13:00:00Z resolución da concellería de goberno responsable da Área de Persoal, Réxime Interior e Patrimonio do 11 de xuño de 2018 relativa ao nomeamento dunha administrativo da escala de administración xeral con carácter interino, por exceso ou acumulación de funcións (Lista A), para o Servizo de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio Histórico. 2018-06-12T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-xuño 2018 2018-06-11T22:00:00Z Anuncio de proceso electoral aprobado na asamblea do dia 13/04/18 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z Anuncio de proceso electoral aprobado na asamblea do dia 13/04/18 2018-06-11T22:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-06-11T22:00:00Z 2018-06-11T22:00:00Z padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-xuño 2018 2018-06-11T22:00:00Z modificación bases lista reserva praza tecnico superior de xestion de residuos A-1 2018-06-11T13:00:00Z 2018-06-11T13:00:00Z “PROPOSTA DE ACORDO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DA CONCELLERÍA DE GOBERNO RESPONSABLE DA ÁREA DE PERSOAL, RÉXIME INTERIOR E PATRIMONIO RELATIVA Á MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO SUPERIOR DE XESTIÓN DE RESIDUOS MUNICIPAIS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, CLASE TÉCNICOS SUPERIORES, ENCADRADAS NO GRUPO A SUBGRUPO A-1. 2018-06-11T13:00:00Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z 2018-06-11T13:00:00Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z modificación bases lista reserva praza tecnico medio xestion administracion xeral A-2 2018-06-11T13:00:00Z 2018-06-11T13:00:00Z PROPOSTA DE ACORDO Á XUNTA DE GOBERNO LOCAL DA CONCELLERÍA DE GOBERNO RESPONSABLE DA ÁREA DE PERSOAL, RÉXIME INTERIOR E PATRIMONIO RELATIVA Á MODIFICACIÓN DAS BASES REGULADORAS DA LISTA DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TÉCNICO MEDIO DE XESTIÓN DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, ENCADRADAS NO GRUPO A SUBGRUPO A-2 2018-06-11T13:00:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 28-05-2018 2018-06-08T13:00:00Z 2018-06-08T13:00:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 28-05-2018 2018-06-08T13:00:00Z extracto acordos XGL de 31.05.2018 Extraordinaria e Urxente 2018-06-08T13:00:00Z 2018-06-08T13:00:00Z extracto acordos XGL de 31.05.2018 Extraordinaria e Urxente 2018-06-08T13:00:00Z Anuncio convocatoria xunta xeral ordinaria de data 24/06/2018 2018-06-08T13:00:00Z 2018-06-08T13:00:00Z Anuncio convocatoria xunta xeral ordinaria de data 24/06/2018 2018-06-08T13:00:00Z Anuncio nomeamento de arquitecto técnico con carácter interino 2018-06-07T22:00:00Z 2018-06-07T22:00:00Z Anuncio nomeamento de arquitecto técnico con carácter interino para cubrir praza vacante na oficina técnica de licenzas e inspección 2018-06-07T22:00:00Z Extrato dos acordos da Xunta de Goberno Local do día 14/05/2018 2018-06-07T13:00:00Z 2018-06-07T13:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 14/05/2018 2018-06-07T13:00:00Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local de 21/05/2018 2018-06-06T13:00:00Z 2018-06-06T13:00:00Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do día 21/05/2018 2018-06-06T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-06-05T13:00:00Z 2018-06-05T13:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituídos pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa 2018-06-05T13:00:00Z Segunda poxa finca 58847 2018-05-29T11:02:13Z 2018-05-29T11:02:13Z Resultando bens sen adxudicar e debedas sen cancelar na primeira poxa celebrada con data 16/05/18 no expediente de prema contra OSCAR SERANTES NUÑEZ por debitos coa Facenda Foral de varios conceptos tributarios, en virtude de comunicación de data 26/07/17, pola que se inicia o procedemento de alleamento, e de conformidade co disposto no Regulamento de Recadación do Territorio Histórico de Bizkaia, procédase ao alleamento mediante o sistema de segunda subasta da finca 58847 inscrita no Rexistro da Propiedade de Pontevedra número 1. 2018-05-29T11:02:13Z NORMAS CELEBRACION FOGUEIRAS SAN XOAN 2018 2018-05-28T07:30:00Z 2018-05-28T07:30:00Z NORMAS CELEBRACION FOGUEIRAS SAN XOAN 2018-05-28T07:30:00Z anuncio subasta 2018-05-21T13:00:00Z 2018-05-21T13:00:00Z anuncio subasta s2018r4686003019 2018-05-21T13:00:00Z Edito padron contribuíntes por ocupación de terreos 2018-05-14T07:30:00Z 2018-05-14T07:30:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-maio 2018. 2018-05-14T07:30:00Z Edito padrón contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais maio 2018 2018-05-14T07:26:44Z 2018-05-14T07:26:44Z Edito padrón contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais maio 2018 2018-05-14T07:26:44Z Aprobación padrón tributario 2018-05-03T13:00:00Z 2018-05-03T13:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola instalación de quioscos na vía pública. Período impositivo 2018 2018-05-03T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-05-03T13:00:00Z 2018-05-03T13:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública. Período impositivo 2018 2018-05-03T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-05-03T13:00:00Z 2018-05-03T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros, marzo-abril 2018, 2º bimestre 2018-05-03T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-04-10T13:00:00Z 2018-04-10T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-abril 2018. 2018-04-10T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-04-03T13:00:00Z 2018-04-03T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-abril 2018. 2018-04-03T13:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z