Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl ANUNCIO DA APROBACION INICIAL DO ESTUDO DE DETALLE DO RUEIRO 46 A 2018-04-24T13:00:00Z 2018-04-24T13:00:00Z Aprobación inicial do Estudo de detalle do rueiro 46 A da unidade de actuación número 7 (TAFISA), promovido por Sabadell Real Estate Development SL. 2018-04-24T13:00:00Z aprobación inicial modificacion de credito 5/2017 (1 cest-sup/2018) 2018-04-23T13:00:00Z 2018-04-23T13:00:00Z aprobación inicial expte modificacion de credito 5/2017 (1 cest-sup/2018)mediante credito extraordinario e suplemento de credito. 2018-04-23T13:00:00Z información pública expte dh.w36.56193 2018-04-16T22:00:01Z 2018-04-16T22:00:01Z solicitude de Viveros O Piñeiro sl de autorización obras para movemento terras na zona de policía do rego da Devesa, no lugar da Devesa parroquia de Alba (Santa María). 2018-04-16T22:00:01Z Axuda concedida pola rehabilitación de edificio no eido da ARI do conxunto histórico de Pontevedra 2018-04-12T09:09:55Z 2018-04-12T09:09:55Z Axuda concedida pola rehabilitación de edificio na Rúa Alta 1 no eido da Área de Rehabilitación Integral (ARI) do conxunto histórico de Pontevedra. Expediente P-AR-0102/16 2018-04-12T09:09:55Z Anuncio extracto acordos da Xunta de Goberno Local de data 06/04/18 2018-04-10T22:00:00Z 2018-04-10T22:00:00Z Anuncio extracto acordos da Xunta de Goberno Local de data 06/04/18 2018-04-10T22:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-04-10T13:00:00Z 2018-04-10T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-abril 2018. 2018-04-10T13:00:00Z Notificación interesados en procedementos tributarios 2018-04-10T09:16:00Z 2018-04-10T09:16:00Z Notificación a Transportes Cabalar S.A. e dous máis en procedementos tributarios do departamento de facenda e finanzas da Deputación Foral de Viscaia 2018-04-10T09:16:00Z información pública expte dh.a36.60596 2018-04-06T13:00:00Z 2018-04-06T13:00:00Z solicitude de Agustión Corredoira Moldes de concesion dun caudal de 189,65 m3/ano de auga procedente dun pozo, no lugar de galiana, parroquia de campaño (san pedro), concello de pontevedra, con destino a uso domestico e rega-Expte DH.A36.60596 2018-04-06T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-04-03T13:00:00Z 2018-04-03T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica-1 trimestre 2018. 2018-04-03T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-04-03T13:00:00Z 2018-04-03T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-abril 2018. 2018-04-03T13:00:00Z aprobación padrón tributario IVTM 2018-03-22T14:00:00Z 2018-03-22T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos ao imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2018. 2018-03-22T14:00:00Z APROBACIÓN DE PADRÓN TRIBUTARIO. PERÍODO IMPOSITIVO MARZO 2018 2018-03-12T14:00:00Z 2018-03-12T14:00:00Z Taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. 2018-03-12T14:00:00Z APROBACIÓN DE PADRÓN TRIBUTARIO 2018-03-08T14:00:00Z 2018-03-08T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-03-08T14:00:00Z Subasta pública 2018-03-08T13:36:38Z 2018-03-08T13:36:38Z Anuncio subasta bens a nome de Oscar Serantes Núñez en relación con expediente administrativo de prema seguido no Servizo de Recadación por débedas á Facenda Foral 2018-03-08T13:36:38Z EDICTO. Aprobación de padrón tributario 2018-02-28T14:00:00Z 2018-02-28T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros, 1 bimestre 2018 2018-02-28T14:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-02-16T14:00:00Z 2018-02-16T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-Febreiro 2018. 2018-02-16T14:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-02-08T14:00:00Z 2018-02-08T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-febreiro 2018. 2018-02-08T14:00:00Z anuncio subasta de bens 2018-02-08T14:00:00Z 2018-02-08T14:00:00Z anuncio subasta de bens 2018-02-08T14:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z