Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local de 17/11/17 2017-11-22T23:00:00Z 2017-11-22T23:00:00Z Extracto dos acordos da sesion extraordinaria da Xunta de Goberno Local de 17/11/17 2017-11-22T23:00:00Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de 13/11/17 2017-11-22T23:00:00Z 2017-11-22T23:00:00Z Extracto acordos da sesión ordinaria Xunta de Goberno Local de 13/11/17 2017-11-22T23:00:00Z Anuncio incoación expediente renovacion licenzas de venda ambulante correspondentes ao ano 2018 2017-11-17T08:00:00Z 2017-11-17T08:00:00Z Anuncio incoación expediente renovacion licenzas de venda ambulante nos recintos de A Xunqueira e Estribela correspondentes ao ano 2018 2017-11-17T08:00:00Z anuncio proceso selectivo lista reserva provision interina prazas arquitecto 2017-11-16T10:30:00Z 2017-11-16T10:30:00Z aprobación de lista de reserva (lista C) para a provisión interina de prazas de arquitecto, encadrada dentro do grupo A, subgrupo A1, da escala de administración especial, subescala técnica da clase técnicos superiores. 2017-11-16T10:30:00Z aprobacion inicial modificacion credito 2017-11-15T08:30:00Z 2017-11-15T08:30:00Z aprobacion inicial de modificacion de credito 15/2017(3sup/2017) mediante suplemento de credito pola cantidade de 2.734.112,57 euros. 2017-11-15T08:30:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 06-11-2017 2017-11-14T23:00:00Z 2017-11-14T23:00:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 06-11-2017 2017-11-14T23:00:00Z Aprobación da lista de reserva para provisión interina prazas de arquitecto técnico 2017-11-14T13:00:00Z 2017-11-14T13:00:00Z Aprobación da lista de reserva (lista B) para provisión interina de prazas de arquitecto técnico grupo A, subgrupo A2 2017-11-14T13:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-11-13T23:00:00Z 2017-11-13T23:00:00Z exposición pùblica do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso publico con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-novembro 2017. 2017-11-13T23:00:00Z anuncio tribunal cualificador proceso selectivo lista reserva prazas da unidade operativa de conserxeria 2017-11-13T12:30:00Z 2017-11-13T12:30:00Z anuncio do resultado do 3 exercicio da lista de reserva (lista B) para a substitucion transitoria de diversas prazas e acumulación de funcións na unidade operativa de conserxería de centro escolares encadradas no grupo ap. 2017-11-13T12:30:00Z acta tribunal proceso selectivo lista reserva arquitecto 2017-11-13T08:30:00Z 2017-11-13T08:30:00Z acta de data 06-11-2017 do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para a configuración dunha lista de reserva (lista B) para a cobertura interina de prazas de arquitecto encadradas dentro do grupo A, subgrupo A1. 2017-11-13T08:30:00Z anuncio tribunal cualificador do proceso selectivo lista reserva arquitecto 2017-11-13T08:30:00Z 2017-11-13T08:30:00Z acta de data 10-11-2017 do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para a configuración dunha lista de reserva (lista B) para a cobertura interina de prazas de arquitecto encadradas dentro do grupo A, subgrupo A1. 2017-11-13T08:30:00Z Ampliación de superficie do Tecor Marín PO-10.061 2017-11-10T23:00:00Z 2017-11-10T23:00:00Z Información pública do expediente de ampliación dunha superficie de 245,76 ha correspondentes ao Monte Veciñal en Man Común de San Martín e máis aos terreos particulares das parroquias de Lourizán e Salcedo, no Concello de Pontevedra, solicitada polo Tecor Marín con matrícula PO-10.061 2017-11-10T23:00:00Z Proceso selectivo configuración lista reserva para cobertura interina de prazas de arquitecto técnico 2017-11-10T08:58:26Z 2017-11-10T08:58:26Z Acta rectificativa de valoración dos méritos do proceso selectivo para configuración de lista reserva para cobertura interina de prazas de arquitecto técnico e nova proposta de creación da lista 2017-11-10T08:58:26Z Aprobación da disolución da Xunta de Compensación da UA 14.2 A Parda 2017-11-09T23:00:00Z 2017-11-09T23:00:00Z Anuncio da aprobación da disolución e da apertura do período de liquidación da Xunta de Compensación da Unidade de Actuación 14.2 A Parda 2017-11-09T23:00:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta de goberno local 30-10-2017 2017-11-09T11:00:00Z 2017-11-09T11:00:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta de goberno local 30-10-2017 2017-11-09T11:00:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente da xunta de goberno local 26-10-2017 2017-11-08T23:00:00Z 2017-11-08T23:00:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente da xunta de goberno local 26-10-2017 2017-11-08T23:00:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente da xunta de goberno local 31-10-2017 2017-11-08T23:00:00Z 2017-11-08T23:00:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente da xunta de goberno local 31-10-2017 2017-11-08T23:00:00Z aprobación padrón tributario 2017-11-03T14:00:00Z 2017-11-03T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-novembro 2017 2017-11-03T14:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-11-02T23:00:00Z 2017-11-02T23:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros-5 bimestre (setembro-outubro). 2017-11-02T23:00:00Z aprobación padrón tributario 2017-11-02T23:00:00Z 2017-11-02T23:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo recollida de lixo 2017 2017-11-02T23:00:00Z Deslindamento CMVMC de Lourizán 2017-10-26T22:00:00Z 2017-10-26T22:00:00Z Anuncio do 2 de outubro de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o comezo do deslindamento dos montes da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourizán o día 1 de marzo de 2018 ás 10:00 horas no Centro Social de Estribela. 2017-10-26T22:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-10-10T13:00:00Z 2017-10-10T13:00:00Z exposicion publica do padron de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-outubro 2017. 2017-10-10T13:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-10-10T13:00:00Z 2017-10-10T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-outubro 2017. 2017-10-10T13:00:00Z exposicion publica padron vados 2017 2017-10-03T13:00:00Z 2017-10-03T13:00:00Z exposicion publica do padron de contribuintes suxeitos a taxa pola utilizacion privativa ou aproveitamento especial pola entrada de vehiculos a traves das beirarruas e reserva de via publica para aparcamento, carga e descarga de mercadoiras e calquera clase 2017. 2017-10-03T13:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-10-03T13:00:00Z 2017-10-03T13:00:00Z exposicion publica do padron de contribuintes suxeitos a taxa pola utilizacion privativa ou aproveitamento especial constituido por ocupacions de terreos de uso publico con postos, barracas, casetas de venda, espectaculos ou atraccions, e industrias de rua e ambulantes e rodaxe cinematografica-3 trimestre 2017. 2017-10-03T13:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-09-22T12:30:00Z 2017-09-22T12:30:00Z Exposicion publica do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos,valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-SETEMBRO 2017-09-22T12:30:00Z aprobacion padron tributario 2017-09-22T12:30:00Z 2017-09-22T12:30:00Z Exposicion publica do padron de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-setembro 2017-09-22T12:30:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z