Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Extracto acordos Xunta de Goberno Local do 18.02.2019 2019-02-20T14:00:00Z 2019-02-20T14:00:00Z Extracto acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que tivo lugar o día 18.02.2019 2019-02-20T14:00:00Z Anuncio da contracion laboral dunha traballadora social para substitucion por baixa de maternidade 2019-02-19T23:00:00Z 2019-02-19T23:00:00Z Anuncio da contracion laboral dunha traballadora social para substitucion por baixa de maternidade 2019-02-19T23:00:00Z anuncio tribunal proceso selectivo policia local quenda mobilidade horizontal 2019-02-19T13:30:00Z 2019-02-19T13:30:00Z anuncio valoracion meritos e proposta nomeamento praza policia local quenda mobilidade horizontal 2019-02-19T13:30:00Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 13/02/19 2019-02-18T09:32:26Z 2019-02-18T09:32:26Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 13/02/19 2019-02-18T09:32:26Z Notificación de suspensión preventiva na Renda Básica de Emancipación 2019-02-18T08:36:55Z 2019-02-18T08:36:55Z Anuncio do 1 de febreiro de 2019 polo que se emprazan ás persoas interesadas sinaladas no anexo para seren notificadas por comparecencia nos expedientes da Renda Básica de Emancipación 2019-02-18T08:36:55Z ACTA REQUERIMENTO DECLARACION NOTORIEDADE 2019-02-17T23:00:00Z 2019-02-17T23:00:00Z ACTA REQUERIMENTO DECLARACION NOTORIEDADE DE HERDEIROS ABINTESTADO DA CAUSANTE DOÑA ERGIMIRA ROSALES PAZOS. 2019-02-17T23:00:00Z Nomeamento interino de operario-subalterno 2019-02-15T07:11:57Z 2019-02-15T07:11:57Z Anuncio en relación a nomeamento interino dun operario-subalterno adscrito á unidade operativa de conserxería de centros escolares para a substitución de don Florentino Vázquez García durante a súa situación de baixa por incapacidade temporal 2019-02-15T07:11:57Z anuncio tribunal proceso selectivo oficial policia local promocion interna 2019-02-14T13:25:56Z 2019-02-14T13:25:56Z proposta nomeamento e lista reserva oficial policia local promocion interna 2019-02-14T13:25:56Z Expropiación proxecto "Novo vial de acceso a Monteporreiro (Pontevedra)" 2019-02-13T09:26:03Z 2019-02-13T09:26:03Z Convocatoria para o pago dos importes dos depósitos previos á ocupación, así como do levantamento das actas de ocupación definitiva, en relación ás leiras cuia relación figura no presente anuncio afectadas polo expediente de expropiación derivado do proxecto "Novo vial de acceso a Monteporreiro (Pontevedra)", levado a cabo pola Deputación Provincial de Pontevedra e cuia urxencia foi declarada polo Pleno dese Organismo o día 25 de maio de 2018 2019-02-13T09:26:03Z Aprobación padrón tributario 2019-02-12T14:00:00Z 2019-02-12T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. 2019-02-12T14:00:00Z Anuncio 2019-02-12T14:00:00Z 2019-02-12T14:00:00Z Anuncio da aprobación da instrución de deseño dos dispositivos de calmado do trafico do Concello de Pontevedra 2019-02-12T14:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-02-12T14:00:00Z 2019-02-12T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Febreiro 2019 2019-02-12T14:00:00Z Anuncio proceso selectivo provisión interina de prazas de técnico/a medio/a de xestión 2019-02-11T08:04:00Z 2019-02-11T08:04:00Z Anuncio do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a medio/a de xestión, resolución da alegación á valoración de méritos do concurso e cualificación definitiva do proceso selectivo 2019-02-11T08:04:00Z Extracto acordos xunta de goberno de 04.02.2019 2019-02-06T14:00:00Z 2019-02-06T14:00:00Z Extracto acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que tivo lugar o día 04.02.2019 2019-02-06T14:00:00Z Cédula de notificación de acordo de inicio do expediente sancionador número 2018593TA-PO 2019-02-05T10:21:37Z 2019-02-05T10:21:37Z Cédula de notificación de acordo de inicio do expediente sancionador número 2018593TA-PO por infracción en materia sanitaria 2019-02-05T10:21:37Z Convocatoria varias prazas quenda promoción interna 2019-02-05T08:07:32Z 2019-02-05T08:07:32Z Anuncio BOE da convocatoria para a provisión de varias prazas quenda promoción interna 2019-02-05T08:07:32Z Convocatoria varias prazas quenda libre 2019-02-05T08:03:00Z 2019-02-05T08:03:00Z Anuncio BOE da convocatoria para a provisión de varias prazas quenda libre 2019-02-05T08:03:00Z Extracto acordos Xunta Goberno Local do 22.01.2019 2019-01-31T14:00:00Z 2019-01-31T14:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria que tivo lugar o día 22.01.2019 2019-01-31T14:00:00Z Anuncio aprobación provisional de ordenanza fiscal 2019-01-28T14:00:00Z 2019-01-28T14:00:00Z Anuncio da aprobación provisional da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou os aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou vo da vía pública a favor de empresas explotadoras de servizos de telefonía móbil. 2019-01-28T14:00:00Z EDICTO 2019-01-14T22:59:00Z 2019-01-14T22:59:00Z Expediente de formación de inventario da herdanza de Maria Isaura Rodríguez Peralba 2019-01-14T22:59:00Z Aprobación padrón tributario 2019-01-11T14:00:00Z 2019-01-11T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Xaneiro 2019 2019-01-11T14:00:00Z Aprobación padrón tributario 2019-01-09T14:00:00Z 2019-01-09T14:00:00Z Aprobación do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Periodo impositivo 2019 2019-01-09T14:00:00Z Padrón tributario taxa auga, lixo e sumidoiros 6º bimestre de 2018 2019-01-03T11:00:00Z 2019-01-03T11:00:00Z Padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Novembro-decembro (6º bimestre de 2018) 2019-01-03T11:00:00Z lista definitiva candidatos a xurados 2018-12-31T23:00:00Z 2018-12-31T23:00:00Z lista definitiva candidatos a xurados 2018-12-31T23:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-12-17T14:00:00Z 2018-12-17T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: decembro 2018 2018-12-17T14:00:00Z Bases para instalacións de tempada 2019 2018-12-04T23:00:00Z 2018-12-04T23:00:00Z Documentación sobre criterios a ter en conta na elaboración e explotación dos servizos de tempada, anuncio de información pública e solicitude de informe sobre as solicitudes de ocupacións temporales de dominio público marítimo-terrestre conforme ao artigo 152.6 do regulamento 2018-12-04T23:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-11-28T14:00:00Z 2018-11-28T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-11-28T14:00:00Z