Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Proceso selectivo Técnico/a en tecnoloxías da información 2018-10-23T11:53:46Z 2018-10-23T11:53:46Z Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, composición do tribunal cualificador e data, lugar e hora de constitución do tribunal e data do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo convocado para configuración dunha lista de reserva para cobertura interina de prazas de Técnico/a en tecnoloxías da información, encadradas no grupo A, subgrupo A1. 2018-10-23T11:53:46Z Proceso selectivo Técnico/a medio/a de xestión 2018-10-23T11:39:28Z 2018-10-23T11:39:28Z Lista definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, composición do tribunal cualificador e data, lugar e hora de constitución do tribunal e a data do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo convocado para configuración dunhas listas de reserva para a cobertura interina de prazas de Técnico/a medio/a de xestión, encadradas no grupo A, subgrupo A2. 2018-10-23T11:39:28Z Proceso selectivo lista reserva Técnico/a auxiliar en xestión de residuos municipais 2018-10-23T10:00:00Z 2018-10-23T10:00:00Z Resolución do Concelleiro delegado de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio dispoñendo a aprobación da lista de reserva (LISTA B) para a provisión interina de prazas de Técnico/a auxiliar en xestión de residuos municipais, encadrada dentro do grupo C, subgrupo C1, da escala de administración especial, clase cometidos especiais 2018-10-23T10:00:00Z PROCESO SELECTIVO LISTA RESERVA TECNICO AUXILIAR XESTION RESIDUOS 2018-10-22T13:00:00Z 2018-10-22T13:00:00Z anuncio do tribunal do proceso selectivo convocado para a configuración dunha lista de reserva para a cobertura interina de prazas de técnicos/as auxiliares en xestión de residos municipais na que se publica os resultados da valoración de méritos, unha vez resoltas as reclamacións, e proposta de lista definitiva. 2018-10-22T13:00:00Z Lista reserva provisión prazas Técnico Xurídico en Administración Electrónica 2018-10-19T12:14:31Z 2018-10-19T12:14:31Z Resolución do Concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio dispoñendo a aprobacion da lista de reserva (LISTA B) para a provisión interina de prazas de Técnico Xurídico en Administración Electrónica 2018-10-19T12:14:31Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local do dia 15.10.18 2018-10-18T12:33:25Z 2018-10-18T12:33:25Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 15.10.2018 2018-10-18T12:33:25Z Lista reserva proceso selectivo Técnico/a xurídico/a en administración electrónica 2018-10-17T12:24:23Z 2018-10-17T12:24:23Z Creación dunha lista reserva para a provisión interina de prazas de Técnico/a xurídico/a en administración electrónica 2018-10-17T12:24:23Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local do día 11-10-2018 2018-10-16T11:58:41Z 2018-10-16T11:58:41Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 11.10.2018 2018-10-16T11:58:41Z Aprobación padrón tributario 2018-10-16T07:35:23Z 2018-10-16T07:35:23Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: outubro 2018 2018-10-16T07:35:23Z Extracto dos acordos do pleno do 09.10.2018 2018-10-16T07:02:46Z 2018-10-16T07:02:46Z Extracto dos acordos adoptados na última sesión plenaria deste Concello, que tivo lugar o pasado día 09.10.2018 2018-10-16T07:02:46Z lista provisional candidatos a xurados 2018-10-14T22:00:00Z 2018-10-14T22:00:00Z lista provisional candidatos a xurados 2018-10-14T22:00:00Z Extracto Xunta de goberno local do 25-09-2018 2018-10-11T09:24:40Z 2018-10-11T09:24:40Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de goberno local na sesión extraordinaria e urxente do día 25-09-2018 2018-10-11T09:24:40Z Nomeamento funcionario interino 2018-10-10T06:38:42Z 2018-10-10T06:38:42Z Resolución do Concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa ao nomeamento dun enxeñeiro como funcionario interino para a execución do programa de caracter temporal para a execución extratéxica de desenvolvemento urbano sositble e integrado de Pontevedra 2018-10-10T06:38:42Z correccion erros resolucion expte sancionador 2018205ta-po 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Cédula do 08 de outubro de 2018, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se notifica a corrección de erros da resolución do expediente sancionador núm. 2018205TA-PO, por infracción en materia sanitaria. 2018-10-09T22:00:00Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local de data 01/10/18 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local de data 01/10/18 2018-10-09T22:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local de data 08/10/18 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local de data08/10/18 2018-10-09T22:00:00Z Edicto do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Edicto do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-10-09T22:00:00Z información pública expte dh.wa36.59749 2018-10-08T13:00:00Z 2018-10-08T13:00:00Z solicitude da comunidade de Usuarios Casas Novas 2017 de concesión dun caudal de auga de 438,11 m3/ano, procedente de dous mananciais, no lugar de casas novas, parroquia de mourente, no concello de pontevedra, con destino a uso doméstico e rega. 2018-10-08T13:00:00Z anuncio tribunal proceso selectivo tecnico auxiliar xestion residuos municipais 2018-10-08T13:00:00Z 2018-10-08T13:00:00Z valoración de méritos da fase de concurso e proposta de lista de reserva do proceso selectivo para cobertura interina de técnicos/as auxiliares en xestión de residuos municipais. 2018-10-08T13:00:00Z Proposta resolución provisional da convocatoria de subvencións para actividades de iniciación deportiva 2018-10-08T07:10:45Z 2018-10-08T07:10:45Z Proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para o desenvolvemento de actividades de iniciación deportiva durante a tempada 2017/18 2018-10-08T07:10:45Z información pública expte dh.w3652403 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z solicitude de carmen sanmartin lamas de autorizacion de obras para a reconstruccion dun muro de contencion na "finca longa" no lugar de gatomorto parroquia de santa maria de xeve (santa maria). 2018-10-04T22:00:00Z Anuncio corrección erro da resolución do expediente sancionador numero 2018205TA-PO por infracción en materia sanitaria 2018-10-04T22:00:00Z 2018-10-04T22:00:00Z Anuncio corrección erro da resolución do expediente sancionador número 2018205TA-PO por infracción en materia sanitaria 2018-10-04T22:00:00Z Venda de flores na festividade de Todos os Santos 2018-10-04T09:07:06Z 2018-10-04T09:07:06Z Información a persoas interesadas en efectuar a venda de flores na Praza da Ferrería os vindeiros días 31 de outubro e 1 de novembro de 2018 con motivo da celebración da festividade de Todos os Santos 2018-10-04T09:07:06Z Modificación Relación de Postos de Traballo (RPT) 2018-10-03T09:59:36Z 2018-10-03T09:59:36Z Exposición pública do expediente de modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Pontevedra e o seu organismo autónomo 2018-10-03T09:59:36Z Modificación Cadro de Persoal 2018-10-03T09:54:00Z 2018-10-03T09:54:00Z Exposición pública da aprobación inicial en sesión plenaria extraordinaria de data 28/09/18 da modificación do cadro de persoal do Concello de Pontevedra e do seu organismo autónomo para o ano 2019 2018-10-03T09:54:00Z Extracto acordos Pleno do 28.09.2018 2018-10-02T13:00:00Z 2018-10-02T13:00:00Z Extracto dos acordos do pleno extraordinario do día 28.09.2018 2018-10-02T13:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-10-02T12:42:36Z 2018-10-02T12:42:36Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Período impositivo: 3º trimestre de 2018 2018-10-02T12:42:36Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 26/09/18 2018-10-02T09:19:37Z 2018-10-02T09:19:37Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 26/09/18 2018-10-02T09:19:37Z Aprobación padrón tributario 2018-10-02T06:48:00Z 2018-10-02T06:48:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Período impositivo 2018 2018-10-02T06:48:00Z Anuncio aprobación inicial expediente de modificación de crédito 16/2018 2018-10-01T06:40:02Z 2018-10-01T06:40:02Z Anuncio da aprobación inicial do expediente de modificación de crédito 16/2018 2018-10-01T06:40:02Z Anuncio aprobación inicial da modificación do cadro de persoal 2018-10-01T06:30:57Z 2018-10-01T06:30:57Z Anuncio aprobación inicial da modificación do cadro de persoal 2018-10-01T06:30:57Z Anuncio expediente licenza de obras e apertura de local con destino a almacén de calzado en O Pazo 48, Mourente 2018-09-26T22:00:00Z 2018-09-26T22:00:00Z Anuncio exposicion pública de expediente de licenza de obras de acondicionamento e instalacion de local con destino a almacen de calzado no lugar de O Pazo 48, Santa Maria de Mourente 2018-09-26T22:00:00Z Inicio do procedemento de adxudicación de vivendas de promoción pública 2018-09-26T12:41:41Z 2018-09-26T12:41:41Z Resolución de inicio do proceso de selección de persoas adxudicatarias para vivendas de protección oficial de promoción pública en segundas e posteriores adxudicacións para o Concello de Pontevedra 2018-09-26T12:41:41Z Modificación do regulamento dos mercados municipais de abastos 2018-09-25T07:26:55Z 2018-09-25T07:26:55Z Anuncio exposición pública da aprobación inicial polo pleno do Concello de Pontevedra, en sesión plenaria de data 11-09-2018, da 2ª modificación do regulamento dos mercados municipais de abastos 2018-09-25T07:26:55Z Aprobación padrón tributario 2018-09-05T12:00:00Z 2018-09-05T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: setembro 2018 2018-09-05T12:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-09-05T12:00:00Z 2018-09-05T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes do imposto sobre actividades económicas do período impositivo 2018 2018-09-05T12:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-09-05T07:01:18Z 2018-09-05T07:01:18Z Padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-setembro 2018 2018-09-05T07:01:18Z Aprobación padrón tributario 2018-08-31T12:00:00Z 2018-08-31T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros. Período impositivo: Xullo-agosto de 2018 - 4º bimestre. 2018-08-31T12:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-08-22T12:00:00Z 2018-08-22T12:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, natureza rústica e de características especiais do período impositivo 2018. 2018-08-22T12:00:00Z aprobacion padron tributario 2018-08-09T12:30:00Z 2018-08-09T12:30:00Z Padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-agosto 2018 2018-08-09T12:30:00Z Padrón mercados municipais-Agosto 2018 2018-08-07T08:57:16Z 2018-08-07T08:57:16Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: Agosto 2018 2018-08-07T08:57:16Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z 2018-06-11T13:00:00Z Anuncio de cobranza sobre os recibos do IAE 2018 2018-06-11T13:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z