Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Aprobación padrón tributario 2018-12-17T14:00:00Z 2018-12-17T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: decembro 2018 2018-12-17T14:00:00Z Nomeamento asesores proceso selectivo provisión tres prazas de policía local (quenda libre) 2018-12-17T12:03:31Z 2018-12-17T12:03:31Z Resolución pola que se nomean asesores e persoal auxiliar do proceso selectivo para provisión de tres prazas de policía local (quenda libre) 2018-12-17T12:03:31Z Anuncio da información pública do Proxecto de Equidistribución 2018-12-14T22:59:00Z 2018-12-14T22:59:00Z Anuncio da información pública do Proxecto de Equidistribución, polo sistema de concerto, do Polígono A do Subsector do solo urbanizable A.1-2 2018-12-14T22:59:00Z Convocatoria Xunta de Goberno Local do 17.12.2018 2018-12-14T09:00:00Z 2018-12-14T09:00:00Z Convocatoria Xunta de Goberno Local do 17.12.2018 2018-12-14T09:00:00Z Información Pública Autovía A-57 Tramo A Ermida-Pilarteiros 2018-12-13T23:00:00Z 2018-12-13T23:00:00Z Aprobación provisional e orde de incoación de expediente de información pública autovía A-57 Tramo A Ermida-Pilarteiros 2018-12-13T23:00:00Z Nomeamento interino dun operario para o servizo de deportes 2018-12-13T14:00:00Z 2018-12-13T14:00:00Z Anuncio da resolución de nomeamento dun funcionario interino coa categoría de operario para o servizo de deportes 2018-12-13T14:00:00Z informacion publica expte dh.w36.59297 2018-12-12T23:00:00Z 2018-12-12T23:00:00Z solicitude de Carballo Metal sl de autorización de obras de contención de terras na rúa Ramón Otero pedrayo, 14 2018-12-12T23:00:00Z anuncio proceso selectivo policia (libre-mob horizontal) 2018-12-12T09:00:00Z 2018-12-12T09:00:00Z lista definitiva de admitidos e datas constitución tribunal e 1º exercicio procesos selectivos de policía (libre e mobilidade horizontal) OEP 2017. 2018-12-12T09:00:00Z CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 14.12.2018 2018-12-12T07:06:45Z 2018-12-12T07:06:45Z Convocatoria pleno ordinario 14.12.2018 2018-12-12T07:06:45Z Resolución creacion lista reserva tecnic@ tecnoloxías información 2018-12-10T09:12:56Z 2018-12-10T09:12:56Z Resolución do Concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio dispoñendo a aprobación da lista de reserva (lista B) para a provisión interina de prazas técnico/a en tecnoloxías da información da escala de administración especial, clase técnicos/as superiores, encadradas no grupo A, subgrupo A1 2018-12-10T09:12:56Z BASES PREMIOS CIDADE DE PONTEVEDRA 2018 2018-12-04T23:00:00Z 2018-12-04T23:00:00Z BASES PREMIOS CIDADE DE PONTEVEDRA 2018. 2018-12-04T23:00:00Z Bases para instalacións de tempada 2019 2018-12-04T23:00:00Z 2018-12-04T23:00:00Z Documentación sobre criterios a ter en conta na elaboración e explotación dos servizos de tempada, anuncio de información pública e solicitude de informe sobre as solicitudes de ocupacións temporales de dominio público marítimo-terrestre conforme ao artigo 152.6 do regulamento 2018-12-04T23:00:00Z acta notoriedade para inmatriculacion finca non inscrita 2018-11-30T23:00:00Z 2018-11-30T23:00:00Z acta notoriedade para inmatriculacion finca non inscrita no lugar de cacheiro-pontesampaio 2018-11-30T23:00:00Z convocatoria asamblea xeral ordinaria 2018-11-30T23:00:00Z 2018-11-30T23:00:00Z convocatoria asamblea xeral ordinaria 2018-11-30T23:00:00Z informacion publica expte dh.a36.57487 2018-11-29T23:00:00Z 2018-11-29T23:00:00Z solicitude de Maria Dolores Filgueira Crespo de concesión dun caudal de 1198,40 m3/ano, procedente dun pozo, no lugar das Leiras, parroquia de bora (santa mariña), con destino a uso doméstico e rega. 2018-11-29T23:00:00Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local do 28.11.2018 2018-11-29T14:00:00Z 2018-11-29T14:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 28.11.2018 2018-11-29T14:00:00Z Extracto acordos Xunta Goberno Local do 27.11.2018 2018-11-29T14:00:00Z 2018-11-29T14:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 27.11.2018 2018-11-29T14:00:00Z Anuncio valoración de méritos técnico/a medio/a xestión 2018-11-29T12:10:43Z 2018-11-29T12:10:43Z Anuncio do tribunal cualificador do proceso selectivo convocado para a formación dunha lista de reserva para a provisión interina de prazas de técnico/a medio/a de xestión sobre o resultado da valoración dos méritos achegados polas aspirantes 2018-11-29T12:10:43Z Aprobación padrón tributario 2018-11-28T14:00:00Z 2018-11-28T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-11-28T14:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-11-28T14:00:00Z 2018-11-28T14:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica - 4º trimestre do 2018 2018-11-28T14:00:00Z Terceiro exercicio proceso selectivo provisión interina prazas Técnico/a medio/a de Xestión 2018-11-27T14:10:45Z 2018-11-27T14:10:45Z Resultado da segunda parte do terceiro exercicio do proceso selectivo para provisión interina de prazas de Técnico/a medio/a de Xestión 2018-11-27T14:10:45Z Terceiro exercicio proceso selectivo provisión interina prazas de Técnico/a medio/a de Xestión 2018-11-27T14:01:18Z 2018-11-27T14:01:18Z Resultado da primeira parte do terceiro exercicio do proceso selectivo para provisión interina de prazas de Técnico/a medio/a de Xestión 2018-11-27T14:01:18Z Extracto acordos Xunta de Goberno Local de data 26.11.18 2018-11-27T11:04:37Z 2018-11-27T11:04:37Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 26.11.2018 2018-11-27T11:04:37Z Lista reserva cobertura interina prazas de Técnico/a en tecnoloxías da información 2018-11-24T12:13:50Z 2018-11-24T12:13:50Z Resultado terceiro exercicio, méritos, cualificación definitiva e proposta de lista de reserva para a cobertura interina de prazas de Técnico/a en tecnoloxías da información encadradas no grupo A subgrupo A-1 2018-11-24T12:13:50Z Lista reserva cobertura interina prazas Técnico/a en tecnoloxías da información 2018-11-23T12:39:27Z 2018-11-23T12:39:27Z Resultado terceiro exercicio e valoración de méritos no proceso selectivo para formación de lista de reserva para a cobertura interina de prazas de Técnico/a en tecnoloxías da información, encadradas no grupo A subgrupo A-1 2018-11-23T12:39:27Z Citación por comparecencia 2018-11-23T09:20:44Z 2018-11-23T09:20:44Z Citación por comparecencia a Nordouro SLU en expediente do departamento de facenda e finanzas da Deputación Foral de Bizkaia 2018-11-23T09:20:44Z Extracto dos acordos adoptados en sesión plenaria ordinaria de 16/11/18 2018-11-21T23:00:00Z 2018-11-21T23:00:00Z Extracto dos acordos adoptados en sesión plenaria ordinaria de 16/11/18 2018-11-21T23:00:00Z Anuncio exposición pública de aprobación inicial Ordenanza reguladora de renda social municipal 2018-11-20T08:09:36Z 2018-11-20T08:09:36Z Anuncio exposición pública de aprobación inicial Ordenanza reguladora de renda social municipal 2018-11-20T08:09:36Z Modificación de crédito 2018-11-20T07:49:16Z 2018-11-20T07:49:16Z Anuncio relativo á exposición do acordo de aprobación inicial da modificación de crédito, adoptado polo Pleno do Concello na sesión 28.09.2018. 2018-11-20T07:49:16Z Estatutos da Comunidade de usuarios de alto de San Martiño-Salcedo 2018-11-18T23:00:00Z 2018-11-18T23:00:00Z Estatutos da Comunidade de usuarios de alto de San Martiño-Salcedo 2018-11-18T23:00:00Z Edito de poxa 2018-11-16T10:08:33Z 2018-11-16T10:08:33Z No proceso de execucion de títulos xudiciais 38/2015 seguido para a execución de sentenza de división de cousa común, no que son partes Mercedes Miguelez Fernández e Luisa Miguelez Fernández, acórdase sacar a poxa pública presencial, por un prazo de vinte días, unha finca sita en Lusqiños-Tomeza. 2018-11-16T10:08:33Z acta de notoriedade para inmatriculacion de finca non inscrita 2018-11-15T14:00:00Z 2018-11-15T14:00:00Z acta de notoriedade para inmatriculacion de finca non inscrita 2018-11-15T14:00:00Z expediente de dominio para inmatriculacion de finca no lugar de berducido-xeve 2018-11-15T14:00:00Z 2018-11-15T14:00:00Z expediente de dominio para inmatriculacion de finca no lugar de berducido-xeve 2018-11-15T14:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-11-14T23:00:00Z 2018-11-14T23:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: novembro 2018 2018-11-14T23:00:00Z Información pública: Fomento da mobilidade sostible. Senda na PO-225. Treito: Alba-San Caetano. P.Q. 0+000 - 1+080 2018-11-12T13:47:57Z 2018-11-12T13:47:57Z Información pública proxecto de construción "Fomento da mobilidade sostible. Senda na PO-225. Treito: Alba-San Caetano. P.Q. 0+000 - 1+080" e relación individual de bens, dereitos e propietarios afectados pola realización da obra. Clave: PO/16/264.06 2018-11-12T13:47:57Z Taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais novembro 2018 2018-11-06T12:58:08Z 2018-11-06T12:58:08Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: novembro 2018 2018-11-06T12:58:08Z APROBACION PADRON TRIBUTARIO 2018-11-05T23:00:00Z 2018-11-05T23:00:00Z Taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros de setembro-outubro de 2018 / 5º bimestre 2018-11-05T23:00:00Z APERTURA DE PRAZO PARA RENOVACIÓN DE LICENZAS DE VENTA AMBULANTE CORRESPONDENTES AO ANO 2019. 2018-11-05T23:00:00Z 2018-11-05T23:00:00Z APERTURA DE PRAZO PARA RENOVACIÓN DE LICENZAS DE VENTA AMBULANTE CORRESPONDENTES AO ANO 2019. 2018-11-05T23:00:00Z Taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo do período impositivo 2018 2018-11-05T08:36:23Z 2018-11-05T08:36:23Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de recollida de lixo do período impositivo 2018 2018-11-05T08:36:23Z Aprobación padrón tributario 2018-10-16T07:35:23Z 2018-10-16T07:35:23Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: outubro 2018 2018-10-16T07:35:23Z Edicto do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-10-09T22:00:00Z 2018-10-09T22:00:00Z Edicto do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais 2018-10-09T22:00:00Z Aprobación padrón tributario 2018-10-02T12:42:36Z 2018-10-02T12:42:36Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica. Período impositivo: 3º trimestre de 2018 2018-10-02T12:42:36Z Aprobación padrón tributario 2018-10-02T06:48:00Z 2018-10-02T06:48:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento, carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Período impositivo 2018 2018-10-02T06:48:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z