Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl convocatoria sesion ordinaria xunta goberno local 26-02-2018 2018-02-23T14:00:00Z 2018-02-23T14:00:00Z convocatoria sesion ordinaria xunta goberno local 26-02-2018 2018-02-23T14:00:00Z modificación ordenanza veladores 2018-02-23T14:00:00Z 2018-02-23T14:00:00Z aprobación inicial da primeira modificacion da ordenanza municipal reguladora da instalación de veladores (mesas e cadeiras)na via pública. 2018-02-23T14:00:00Z Declaración herdeira abintestato de Don Francisco Ferreiro Sanz 2018-02-23T10:19:12Z 2018-02-23T10:19:12Z Resolución do 20 de febreiro de 2018 da Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, pola que se declara á Comunidade Autónoma de Galicia herdeira abintestato de Don Francisco Ferreiro Sanz 2018-02-23T10:19:12Z Resolucion nomeamento interino de operario-subalterno adscrito a unidade operativa de conserxeria 2018-02-21T23:00:00Z 2018-02-21T23:00:00Z Resolucion nomeamento interino de operario-subalterno adscrito a unidade operativa de conserxeria de centros escolares 2018-02-21T23:00:00Z Anuncio do extracto dos acordos da Xunta de Goberno Local 2018-02-21T14:00:00Z 2018-02-21T14:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 12-02-2018 2018-02-21T14:00:00Z Anuncio acordo do inicio do procedemento para revision de autorizacións de pasaxes permanentes de vehiculos a inmobles 2018-02-19T23:00:00Z 2018-02-19T23:00:00Z Anuncio acordo do inicio do procedemento para revision de autorizacións de pasaxes permanentes de vehiculos a inmobles dende a vía pública 2018-02-19T23:00:00Z Extracto dos acordos da sesión plenaria de 09/02/18 referencia 4/2018 2018-02-19T14:00:00Z 2018-02-19T14:00:00Z Extracto dos acordos da sesión plenaria de 09/02/18 referencia 4/2018 2018-02-19T14:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-02-16T14:00:00Z 2018-02-16T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-Febreiro 2018. 2018-02-16T14:00:00Z Resolución relativa ao nomeamento dun funcionario interino auxiliar administrativo 2018-02-16T10:22:25Z 2018-02-16T10:22:25Z Resolución relativa ao nomeamento dun funcionario interino coa categoría de auxiliar administrativo de administración xeral para o servizo de coordinación tributaria 2018-02-16T10:22:25Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión ordinaria do 05.02.2018 2018-02-15T13:31:03Z 2018-02-15T13:31:03Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 05.02.2018 2018-02-15T13:31:03Z Extracto dos acordos adoptados pola Xunga de Goberno Local do día 06.02.2018 2018-02-15T13:22:03Z 2018-02-15T13:22:03Z Anuncio de extracto dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno Local na sesión extraordinaria e urxente que tivo lugar o día 06.02.2018 2018-02-15T13:22:03Z acta notoriedade inmatriculacion finca non inscrita 2018-02-13T14:00:00Z 2018-02-13T14:00:00Z acta notoriedade inmatriculacion finca non inscrita no lugar gandara 26-lerez. 2018-02-13T14:00:00Z nomeamento funcionario interino auxiliar administrativo 2018-02-09T14:00:00Z 2018-02-09T14:00:00Z resolución da concellería de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa ao nomeamento dunha auxiliar administrativa de administración xeral para a sección de servizos compartidos. 2018-02-09T14:00:00Z Anuncio nomeamento dunha técnica de administración xeral con carácter interino adscrita á intervención xeral 2018-02-09T14:00:00Z 2018-02-09T14:00:00Z Anuncio resolución nomeamento dunha técnica de administación xeral con carácter interino por exceso ou acumulación de tarefas adscrita á intervención xeral 2018-02-09T14:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-02-08T14:00:00Z 2018-02-08T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-febreiro 2018. 2018-02-08T14:00:00Z anuncio subasta de bens 2018-02-08T14:00:00Z 2018-02-08T14:00:00Z anuncio subasta de bens 2018-02-08T14:00:00Z información pública expte DH.A36.58173 2018-02-07T14:00:00Z 2018-02-07T14:00:00Z solicitude de Aristela Sabajanes Portela de concesión dun caudal de 725,00 m3/ano, procedente dun pozo, no lugar de Pexegueiro, parroquia da Canicouva, no concello de Pontevedra, con destino a uso doméstico e rega. 2018-02-07T14:00:00Z Anuncio nomeamento dunha administrativa para o servizo de secretaría e asuntos xerais 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio nomeamento dunha administrativa para o servizo de secretaría e asuntos xerais 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio resolución nomeamento dunha administrativa para o servizo de xestión tributaria 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio resolución nomeamento dunha administrativa para o servizo de xestión tributaria 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio resolución nomeamento dun administrativo de administración xeral para o servizo de benestar social 2018-02-04T23:00:00Z 2018-02-04T23:00:00Z Anuncio resolución nomeamento dun administrativo de administración xeral para o servizo de benestar social e promoción económica 2018-02-04T23:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-01-19T14:00:00Z 2018-01-19T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo xaneiro 2018 2018-01-19T14:00:00Z aprobación padrón tributario 2018-01-19T14:00:00Z 2018-01-19T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo xaneiro 2018. 2018-01-19T14:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios 2018-01-01T23:00:00Z 2018-01-01T23:00:00Z Bases reguladoras e convocatoria axudas á rehabilitacion de edificios e vivendas na área de rehabilitación integral do núcleo de Estribela e do conxunto histórico de Pontevedra 2018-01-01T23:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-12-29T13:00:00Z 2017-12-29T13:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestión da rede de sumidoiros: novembro-decembro (6 bimestre 2017). 2017-12-29T13:00:00Z aprobación padrón tributario 2017-12-14T09:00:00Z 2017-12-14T09:00:00Z exposición pùblica do padrón de contribuintes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso publico con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas-novembro 2017. 2017-12-14T09:00:00Z aprobación padrón tributario 2017-11-29T14:00:00Z 2017-11-29T14:00:00Z exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais-decembro 2017. 2017-11-29T14:00:00Z Bases instalacións servizos de tempada 2018 2017-11-23T23:00:00Z 2017-11-23T23:00:00Z Documentación sobre criterios a ter en conta na elaboración e explotación dos servizos de tempada, anuncio de información pública e solicitude de informe sobre as solicitudes de ocupacións temporais de dominio público marítimo-terrestre conforme ao artigo 152.6 do regulamento xeral de costas 2017-11-23T23:00:00Z Deslindamento CMVMC de Lourizán 2017-10-26T22:00:00Z 2017-10-26T22:00:00Z Anuncio do 2 de outubro de 2017, da Xefatura Territorial de Pontevedra, sobre o comezo do deslindamento dos montes da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Lourizán o día 1 de marzo de 2018 ás 10:00 horas no Centro Social de Estribela. 2017-10-26T22:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z