Taboleiro de anuncios do Concello de Pontevedra Estas son as últimas entradas publicadas no taboleiro de anuncios electrónico do Concello de Pontevedra gl Nomeamento de funcionaria interina coa categoría de subalterno 2017-09-18T22:00:00Z 2017-09-18T22:00:00Z Resolución do concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa ao nomeamento dunha funcionaria interina coa categoría de subalterno, por acumulación de tarefas ou exceso de funcións para a unidade operativa de conserxería de centros escolares para substituír ao funcionario interino nomeado anteriormente e que cesou na prestación dos seus servizos. 2017-09-18T22:00:00Z Nomeamento de funcionaria interina coa categoría de administrativa 2017-09-18T22:00:00Z 2017-09-18T22:00:00Z Resolución do concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa ao nomeamento dunha funcionaria interina coa categoría de administrativa, por acumulación de tarefas ou exceso de funcións para a secretaría da administración municipal. 2017-09-18T22:00:00Z anuncio proceso selectivo lista reserva arquitecto 2017-09-15T12:30:00Z 2017-09-15T12:30:00Z Resolucion pola que se aproba a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos, a composicion do tribunal cualificador e se fixa a data, lugar e hora de constitucion do tribunal e a data do primeiro exercicio da fase de oposicion do proceso selectivo convocado para configuracion dunha lista de reserva para a cobertura interina de prazas de arquitecto, encadradas no grupo A, subgrupo A1. 2017-09-15T12:30:00Z anuncio proceso selectivo lista reserva arquitecto tecnico 2017-09-15T12:30:00Z 2017-09-15T12:30:00Z Resolucion pola que se aproba a lista definitiva de aspirantes admitidos e excluidos, a composicion do tribunal cualificador e se fixa a data, lugar e hora de constitucion do tribunal e a data do primeiro exercicio da fase de oposicion do proceso selectivo convocado para configuracion dunha lista de reserva para a cobertura interina de prazas de arquitecto tecnico, encadradas no grupo A, subgrupo A2 2017-09-15T12:30:00Z Ampliación da vixencia do nomeamento de funcionaria interina 2017-09-13T22:00:00Z 2017-09-13T22:00:00Z Resolución do concelleiro de goberno responsable da área de persoal, réxime interior e patrimonio relativa á ampliación do período de vixencia do nomeamento da administrativa da escala de administración xeral, con carácter interino por exceso ou acumulación de tarefas dona Noa Pérez Lorenzo, adscrita ao servizo de contratación 2017-09-13T22:00:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente xunta goberno local 07-09-2017 2017-09-12T12:30:00Z 2017-09-12T12:30:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente xunta goberno local 07-09-2017 2017-09-12T12:30:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente xunta goberno local 04-09-2017 2017-09-12T12:30:00Z 2017-09-12T12:30:00Z extracto acordos sesion extraordinaria e urxente xunta goberno local 04-09-2017 2017-09-12T12:30:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 04-09-2017 2017-09-08T12:30:00Z 2017-09-08T12:30:00Z extracto acordos sesion ordinaria xunta goberno local 04-09-2017 2017-09-08T12:30:00Z informacion publica anteproxecto e estrutura custos piscina campolongo 2017-09-08T12:30:00Z 2017-09-08T12:30:00Z informacion publica do anteproxecto para a construcion e explotacion da obra de reforma e ampliacion da piscina de campolongo asi como da estrutura de custos. 2017-09-08T12:30:00Z informacion publica expte dh.w36.52032 2017-09-04T22:00:00Z 2017-09-04T22:00:00Z solicitude de Constructora San Jose sa para obras na autovia A-57 vilaboa-ermida. 2017-09-04T22:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-09-01T12:30:00Z 2017-09-01T12:30:00Z exposicion publica padron contribuintes do imposto sobre actividades economicas periodo impositivo 2017 2017-09-01T12:30:00Z aprobacion padron tributario 2017-09-01T12:30:00Z 2017-09-01T12:30:00Z exposicion publica do padron de contribuintes suxeitos á taxa pola prestacion do servizo de abastecemento de auga, de recollida de lixo e de xestion da rede de sumidoiros: xullo-agosto 2017 (4 bimestre). 2017-09-01T12:30:00Z Extracto acordos xunta de goberno local 28-08-17 2017-08-31T22:00:00Z 2017-08-31T22:00:00Z Extracto dos acordos adoptados pola xunta de goberno local do Concello de Pontevedra na sesión ordinaria que tivo lugar o día 28/08/17 2017-08-31T22:00:00Z Licitación servizo abastecemento de auga potable e saneamento 2017-08-29T22:00:00Z 2017-08-29T22:00:00Z Exposición pública do anteproxecto e de licitación da concesión do servizo de abastecemento de auga potable e saneamento do Concello de Pontevedra 2017-08-29T22:00:00Z Anuncio de modificacion de datas proceso selectivo para configuracion lista reserva na unidade operativa de conserxeria 2017-08-25T07:45:00Z 2017-08-25T07:45:00Z Anuncio de modificacion de datas de constitucion do tribunal cualificador e do primeiro exercicio proceso selectivo para configuracion lista de reserva na unidade operativa de conserxeria de centros escolares 2017-08-25T07:45:00Z Exposición pública padrón IBI 2017 2017-08-24T22:00:00Z 2017-08-24T22:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana, natureza rústica e de características especiais do período impositivo 2017 2017-08-24T22:00:00Z Exposición pública do padrón de valados agosto 2017 2017-08-16T22:00:00Z 2017-08-16T22:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacións análogas. Período impositivo: agosto 2017 2017-08-16T22:00:00Z Padrón contribuíntes mercados municipais 2017-08-08T22:00:00Z 2017-08-08T22:00:00Z Exposición pública do padrón de contribuíntes suxeitos á taxa pola prestación de servizos nos mercados municipais. Período impositivo: Agosto 2017 2017-08-08T22:00:00Z anuncio cobranza recibos iae 2017 2017-07-26T12:30:00Z 2017-07-26T12:30:00Z anuncio cobranza recibos iae 2017 2017-07-26T12:30:00Z Acordos sesión plenaria de data 20-07-17 2017-07-25T22:00:00Z 2017-07-25T22:00:00Z De conformidade co sinalado polo artigo 197 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, faise público o extracto comprensivo dos acordos adoptados na sesión plenaria deste Concello que tivo lugar o día 20-07-17 2017-07-25T22:00:00Z aprobacion padron tributario 2017-07-13T12:30:00Z 2017-07-13T12:30:00Z padron de contribuintes suxeitos á taxa pola utilizacion privativa ou aproveitamento especial por ocupacion de terreos de uso publico con mercadorias, materiais de construcion, cascallos, valados, puntais, cabaletes, estadas e outras instalacions analogas-xullo 2017. 2017-07-13T12:30:00Z aprobacion padron tributario 2017-07-05T12:30:00Z 2017-07-05T12:30:00Z padron contribuintes suxeitos a taxa pola prestacion de servizos nos mercados municipais-xullo 2017 2017-07-05T12:30:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados 2016-12-30T11:00:00Z 2016-12-30T11:00:00Z Lista definitiva de candidatos a xurados. 2016-12-30T11:00:00Z