www.cividas.comwww.cividas.comwww.cividas.com
Volver

Segunda poxa finca 58847

Resultando bens sen adxudicar e debedas sen cancelar na primeira poxa celebrada con data 16/05/18 no expediente de prema contra OSCAR SERANTES NUÑEZ por debitos coa Facenda Foral de varios conceptos tributarios, en virtude de comunicación de data 26/07/17, pola que se inicia o procedemento de alleamento, e de conformidade co disposto no Regulamento de Recadación do Territorio Histórico de Bizkaia, procédase ao alleamento mediante o sistema de segunda subasta da finca 58847 inscrita no Rexistro da Propiedade de Pontevedra número 1.

Data de publicación: 29/05/2018 - 12/09/2018

Categoría: OUTRAS ADMINISTRACIONS PUBLICAS > OUTRAS CC.AA.

Remitido por: DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA